Yanmar Turkey Makine A.Ş. (“Yanmar”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Yanmar olarak makinagetir.com üzerinden Bireysel Üye olarak iş makinası kiralama faaliyetlerinin tarafı olan Bireysel Üyelerimize ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

Yanmar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Yanmar ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Çınarlı Mahallesi Fatih Cad. No: 16 -18/21 Konak/İZMİR adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Yanmar’dır.

İşlenen Kişisel Veriler

Yanmar’a ait Makina Getir markamızın internet sitesinden Bireysel Üye olarak başkasına ait makinayı belli bir süre için kiralamak istemeniz halinde Yanmar tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ad-soyad, e-posta, cep telefonu, fatura bilgileriniz, teslimat adresi ve fatura adresinin farklı olması halinde teslimat adresi, kullanıcı geçmişiniz, şikayet ve talepleriniz gibi bilgilerinizdir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yanmar tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi ve korunması ile sözleşmenin kurulması veya ifası şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.

Yanmar tarafından kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi ve korunması ile sözleşmenin kurulması veya ifası kapsamında talepleriniz uyarınca sizlerle iletişim kurmak, makine kiralama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, hizmetlerin sunumu, fatura işlemlerinin yürütülebilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, makinaların sevkiyatı, makinalar hakkında bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve yerine getirilmesi,  gerek Şirketimizin gerek ise Sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile şirketimizin meşru menfaatleri uyarınca kişisel verileriniz anonim hale getirilerek istatistiki verilere ulaşılması, müşteri portföyünün anlaşılması ve hedef kitlenin tespit edilmesi amacıyla işlenmektedir.

Yukarıda açıklanan veri işleme şartlarından ayrı olarak açık rıza vermeniz halinde pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyeti yürütülmesi kapsamında da işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bununla birlikte şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iştirak ve bağlı ortaklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilere veya makine kiralayan Kurumsal Üyelerimize, denetim firmalarına, hizmet aldığımız firmalara, kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teslimatın gerçekleştirilebilmesi, fatura işlemlerinin ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, denetim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iletişimin kurulabilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde Yanmar’ın yurt dışındaki iştirakleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca elektronik ortamda iletişim kurulması ve bulut hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla bahse konu hizmetlerin alındığı tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilmekte, bu hizmet sağlayıcıların yurtdışında olması halinde açık rızanız uyarınca veri işleyenlere aktarım gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Yanmar tarafından makinagetir.com internet sitesinde yer alan Bireysel Üyelik Formu aracılığıyla ve ayrıca hesabınızda güncelleme yapmanız halinde bu yolla doğrudan Sizlerden üyeliğiniz süresince toplanabilmektedir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Hesabım sekmesi altından kişisel verilerinizi güncelleyebilirsiniz. Yanmar bünyesinde işlenen kişisel veriler Bireysel Üyelik Sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi yanmarturkey@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Yanmar, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.