ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR:

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), 0936069192000001 MERSİS numaralı merkezi Çınarlı Mahallesi Fatih Caddesi No:16-18/21 Konak, İzmir adresinde bulunan Yanmar Turkey Makine Anonim Şirketi (Bundan böyle “YANMAR” olarak anılacaktır.) ile makinagetir.com internet sitesine (“Portal”) üye olan kullanıcı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.) arasında, Sözleşme’nin elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

1.2. YANMAR ve Üye birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu, üyelik kapsamında Portal’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma koşullarının belirlenmesi ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3. TANIMLAR

3.1. Portal : makinagetir.com isimli alan adı altında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan her türlü hakkı YANMAR’a ait olan, YANMAR’ın ve Tedarikçilerin hizmetlerini sunduğu internet sitesidir.

3.2. Yanmar : Portal’da Sanal Mağazalar aracılığıyla verilen makina kiralama hizmeti kapsamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun uyarınca elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcı.

3.3. Üye : makinagetir.com adresinde yer alan formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, anladım ve yazılanları aynen kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve İleri veya Kaydet ve Devam et veya Kaydet ve Çık veya Gönder veya Devam vb. butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış gerçek kişi.

3.4. Hizmet : Portal’da belirlenen çerçeve içerisinde yürütülen her türlü çevrimiçi iktisadi ve ticari hizmet. 

3.5. Sanal Mağaza : Portal’da belirlenen ve Sanal Mağaza Açma Koşulları ile ortaya konulan usul ve kurallara uygun olarak makine kiralama hizmeti verilebilen işbu Makine/Ekipman’a ilişkin bilgilerin ve Sanal Mağaza sahibi Tedarikçi’nin iletişim ve sair bilgilerinin yer aldığı sanal alan.  

3.6. Tedarikçi : Portal’da yer verilen her türlü faaliyete ilişkin hizmet tedarikinde bulunan, taahhütleri uyarınca hizmet sunmakla yükümlü olan ve işbu Sözleşme kapsamında Üye ile mutabakata varılması halinde vereceği hizmete ilişkin ek sözleşme akdetme hak ve yetkisine sahip tüzel kişi ve bu kişi adına Portal kapsamında sunulan hizmetleri yürütme ve sağlama hak ve yetkisine sahip kişiler.

3.7. Ödeme Sistemi : Portal aracılığıyla Tedarikçi tarafından Üye’ye sağlanan hizmetlere ilişkin Üye tarafından ödenen ücretin işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında tahsilinin sağlanmasına yönelik sistem.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üye, Portal’ın kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Kullanım Koşulları da dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve işbu Sözleşme’nin tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeolabilmek için işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. İşbu Sözleşme’yi akdetme yetkisini haiz olmayan yahut üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu Sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. İşbu Sözleşme’yi akdetme yetkisini haiz olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen Üye’nin üyeliği herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal iptal edilir. Üye’nin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı YANMAR’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2. Üye, işbu Sözleşme’nin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerinin ve Üye tarafından belirlenecek şifrenin girilerek formda belirtilen onay ve/veya izinleri vererek “Kayıt” vb. butonuna basmasının işbu Sözleşme’nin kurulması için yeterli olduğunu bilmekte olup YANMAR ve kendisi arasında bu şekilde Sözleşme’nin kurulmasına açıkça rıza gösterdiğini beyan ve kabul etmektedir. Üye, işbu onay ile Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, tüm hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

4.3. Üye, gerek üyelik aşamasında gerek Portal’da sağlanacak hizmet kapsamında verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Üye’nin yanlış beyanları nedeniyle YANMAR’ın sorumluluğunun bulunmadığını YANMAR’ın işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde tüm bu zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üye, Sözleşme’yi kabul etmekle Portal’da yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin her türlü beyanı kabul etmiş sayılacaktır.

4.5. İşbu Sözleşmenin kabul edilmesini müteakiben Üye YANMAR tarafından talep edilebilecek her türlü belgeyi info@makinagetir.com e-posta adresine göndermekle yükümlüdür.

4.6. YANMAR, Portal’ı kullanan tüzel kişiler tarafından Sanal Mağazalar aracılığıyla sağlanan hizmeti kontrol edecek, Tedarikçi ile Üye arasında yaşanabilecek olası bir uyuşmazlıkta Güvenilir Muhatap sıfatı ile taraflar arasında çözüm yolunda yardımcı bir rol üstlenecektir.

4.7. Üye, üyeliği süresince Portal’ın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmek için, Portal’da yürütülen iş modeli kapsamında hizmet almak üzere ek sözleşme yapılabileceğini, yapılan sözleşmeler ile Üyelik Sözleşmesinin çelişmeyen hükümlerinin uygulama alanı bulacağını, kendisinden ek bilgi, belge talep edilebileceğini beyan ve kabul eder. Üye, akdedilecek işbu ek sözleşmelerle birlikte YANMAR’ın sorumluluğunun ortadan kalkacağını kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, akdedeceği ek sözleşmelerin yalnızca sözleşmenin taraflarını bağlayacağını, YANMAR’ın işbu ek sözleşmelerde herhangi bir taraf sıfatının yer almadığını/alamayacağını kabul ve beyan eder. Bu doğrultuda işbu ek sözleşmelerden doğan ve sözleşmenin taraflarınca yerine getirilmesi gerekli hizmetlerde herhangi bir eksiklik yaşanması yahut hizmetin yerine getirilmemesi ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlıktan doğan hasar, zarar yahut kayıptan YANMAR’ın sorumlu tutulması, zarar tazminine yönelik YANMAR’dan talepte bulunulması söz konusu olmayacak, bu hususlara ilişkin münhasır sorumluluk sözleşmenin taraflarına ait olacaktır.

4.9. Üye, Portal’da yer alan hizmetlere ve Portal’ın işleyiş biçimine aykırı hareketlerde bulunmayacağı gibi, Portal’ı, kampanyaları, indirimleri ve benzeri her türlü Portal’a özgü hizmeti manipüle edecek davranışlardan kaçınmakla da yükümlüdür.

4.10. YANMAR, Sanal Mağazalarda yer alan ve Tedarikçiler tarafından yayımlanan hizmet, ilan ve görsel yahut yazılı her türlü içeriğin gerçekliğinden, doğruluğundan ve güncelliğinden sorumlu olmadığı gibi YANMAR’ın işbu içerikleri kontrol etme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Ancak, YANMAR’ın Portal’a ilişkin gerçekleştireceği bir kontrol aşamasında yahut Portal’da gerçekleştirdiği iyileştirme işlemleri esnasında karşılaştığı içeriği dilediği şekilde kontrol etme ve ilgili içerikte gözlenecek bir hukuka ve ahlaka aykırı içerik paylaşımı halinde ilgili içerikleri kapatma ve/veya yayını durdurma hakkı saklıdır.

4.11. Üye’nin Portal’da sürdürmüş olduğu faaliyeti belirlenen kural ve esaslara uygun olarak yürütme yükümlülüğüne aykırı davranması akabinde herhangi bir içeriğin, ilanın kaldırılması ve/veya yayının durdurulması, üyeliğinin silinmesi yahut Sanal Mağazanın kapatılması ve sair nedenlerle Üye’nin doğrudan yahut dolaylı herhangi bir zararının YANMAR’dan talep edilmesi yahut herhangi bir zararın/bedelin YANMAR’a rücu edilmesi mümkün değildir.

4.12. Sanal Mağaza aracılığıyla yerine getirilen faaliyetin doğrudan Sanal Mağaza sahibi Tedarikçi tarafından sonlandırılması halinde Üye’nin Sanal Mağaza’nın kapanması sebebiyle uğramış olduğu doğrudan yahut dolaylı her türlü zararın tahsilinden Tedarikçi münhasıran sorumlu olacak, işbu doğan zarar kalemleri yönünden Üye tarafından YANMAR’dan herhangi bir bedel talep edilemeyecektir. Bununla birlikte; Sanal Mağaza’nın YANMAR yahut doğrudan Tedarikçi tarafından kapatılması Sanal Mağaza sahibi Tedarikçi’nin Üye’ye karşı halihazırda yürütmekte olduğu faaliyetlerini yerine getirmesine engel teşkil etmeyecektir.

4.13. Üye, üyeliği süresince, Portal’ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanırken ve Portal’ın hizmetleriyle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler, tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacak olup YANMAR bunlardan hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır.

4.14. Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşme uyarınca her iki Taraf, gerek kendi topladıkları gerek ise Sözleşme’nin ifası sırasında karşı Taraftan edindikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun olarak işleyeceklerini, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve kişisel verilerinin korunması hakkına saygılı olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü veriyi ifade etmekte olup Taraflar, aralarındaki işbu Sözleşme uyarınca Portal ve hizmetlerden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel verilerin veri güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Taraflar, işbu Sözleşme uyarınca Portal ve hizmetlerden faydalanmak amacıyla edindikleri kişisel verileri, sadece işbu Sözleşmenin ifası amacı ile sınırlı olarak ve açık rıza alınan amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir. Taraflardan birinin bu yükümlülüğe aykırı olarak kişisel verileri amacı dışında kullanması halinde, amaç dışı kullanım sebebiyle karşı Tarafta oluşacak olan her türlü zarardan işbu maddeye aykırı davranan Taraf sorumlu olacaktır.

4.17. Üye, Portal ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla YANMAR tarafından talep edilen kişisel olan-olmayan bilgilerini (isim, soyisim, kullanıcı adı, yaş, cinsiyet, vergi numarası, şirket merkezi adresi dahil her türlü ürüne ilişkin kullanım bilgileri, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, mail adresi, kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri gibi) girmesi/paylaşması ile bu verilerin, Portal üzerinde ve diğer veri işleme yollarıyla YANMAR ve onun iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği (sosyal medya- reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi, gerekse her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması için otomatik olan/olmayan yöntemler ile toplanabileceğini, yasal azami süre aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, saklanabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde-dışında aktarılabilir, transfer olunabilir, imha edilebilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir olduğunu bilir ve bunlara açıkça izin verir. (Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak lütfen “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne göz atın.)

4.18. Üye, YANMAR’a sağladığı kişisel verilerin ve sair bilgilerin işbu Sözleşmenin, Hizmet Tedariki Katılım Sözleşmesi’nin ve Tahsis Sözleşmesi’nin ifa edilmesi amacı ve sair yasal yükümlülükleri ile sınırlı kalmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

4.19. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği yanmarturkey@hs01.kep.tr adresine e-posta göndererek veya İnternet Sitesi’nde yer alan YANMAR’a ait adrese yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) başvuru göndererek kişisel verilerinin;

(a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) işlenmişse bilgi talep etme,

(c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

(d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

(e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme,

(f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

(g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

4.20. YANMAR, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin YANMAR için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

4.21. Üye’nin, Portal’a giriş için kullandığı “kullanıcı ismi”, “şifre” vb. bilgiler Üye’ye özel nitelikte olup; işbu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesinin sağlanması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin, diğer Üyelerin, YANMAR’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan bizzat Üye’nin kendisi sorumlu olacaktır. YANMAR tarafından Üye bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde YANMAR hiçbir bildirime gerek duymadan üyeliği iptal edebilir. Ayrıca YANMAR, kendi sistemlerinin her türlü güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbiri alacağını kabul eder. Üye’nin ihmali, kusuru veya kasti bir davranışı sebebiyle YANMAR tarafından alınan teknik ve idari tedbirlerinin zarar görerek veri güvenliğinin ihlali durumunda YANMAR’ın, bu sebeple göreceği her türlü zararı Üye’ye rücu hakkı bulunmaktadır.

4.22. Üye, işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.23. YANMAR, Portal’ı virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almışsa da nihai güvenliğin sağlanması için Üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerektiğini beyan ve kabul eder. Bu bağlamda Üye, Portal’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Bu durumda YANMAR’ın, oluşacak bütün zararları açısından Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

4.24. Üye,Portal’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde veya yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.25. Portal’da, Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin YANMAR ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. YANMAR, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YANMAR işbu görüş ve yorumları her zaman silme ve düzenleme hakkına sahiptir.

4.26. Portal’ın yazılım ve tasarımı ve Makinagetir markası ile YANMAR tarafından oluşturulan her türlü içerik, tescilli tescilsiz tüm haklar ve bunlara ilişkin fikri mülkiyet hakları YANMAR mülkiyetindedir. YANMAR’ın bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Portal’da adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin/tedarikçilerin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Sayılan hakların ihlali niteliğindeki bir davranışın mevcudiyeti halinde YANMAR’ın ve üçüncü kişinin işbu ihlallerin tazminine yönelik Üye’ye başvurma hakkı saklıdır.

4.27. YANMAR, dilediği zaman Portal içeriğini değiştirme, üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Portal’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, üyeliği iptal etme yahut üyeliği geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar.

4.28. Portal’ın kullanım sistematiğini belirleme ve Portal’da sunulacak hizmetlerin kapsamını, niteliğini belirleme, değiştirme hakkı münhasıran YANMAR’a ait olup, YANMAR bu hususta her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ÜYE, Portal’ı YANMAR’ın belirlemiş olduğu sistematik çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür.

4.29. Kampanya ve YANMAR tarafından belirli dönemlere özgü hazırlanan avantajlı içerik ve hizmetler tarih ve kontenjan açısından birtakım şartlara bağlanabilecektir. İşbu dönemlerle ilişkin her türlü düzenleme ve değişiklik getirme hak ve yetkisi münhasıran YANMAR’a aittir. Seçilen kampanya ve avantajlı hizmetlerin değiştirilmesi mümkün değildir.

4.30. Portal’da yahut, Portal’da yer alan kampanyalar ve sair hizmetlere yönelik YANMAR tarafından gerçekleştirilecek değişiklikler, Portal’da yayımlanmış olmakla yürürlüğe konmuş addedilecek, değişiklik yapılmayan hükümler aynen yürürlükte kalacaktır.

4.31. YANMAR, herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın dilediği zamanda Portal’ı askıya alma yahut durdurma hakkına sahiptir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iyileştirme ve güncelleştirme faaliyetleri ile Portal’ın askıya alınması yahut durdurulmasına ilişkin duyurular söz konusu hususlar Portal’da uygulama alanı bulmadan önce önce Portal’da yazılı olarak duyurulacak yahut Üye’nin e-posta adresine bir bilgilendirme maili gönderilecektir. YANMAR’ın takdirinde olan işbu husus nedeniyle Üye’nin herhangi bir zarara uğraması halinde dahi YANMAR’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.32. Üye, dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak Üye, üyeliğini sonlandırsa dahi üyelik sürecinde sebebiyet vermiş olduğu zarar ve ihlallerden sorumlu olacaktır.

4.33. Üye’nin Sözleşme’nin ihlaline sebebiyet vermesi halinde işbu ihlalden doğan doğrudan yahut dolaylı zararlara ilişkin YANMAR’ın talep hakkı saklıdır.

5. MALİ HÜKÜMLER

5.1. Ödeme, Üye’den, hizmet tedariki bedelinin kayıtsız şartsız tahsil edilmesi neticesinde aşağıdaki şartlarda gerçekleştirilecektir. Üyeliğin ücretli hale gelmesi gibi Portal’ın kullanım şartlarının değişmesi sebebiyet veren Portal’da meydana gelen herhangi bir değişiklik yahut yenilik durumunda taraflara yazılı bildirim yapılacak, Taraflar aksi yönde bir beyanda bulunmamaları halinde Tarafların işbu değişikliklere/yeniliklere muvafakat ettikleri kabul edilecektir.

5.2. Hizmet bedelinden YANMAR’ın hak kazanmış olduğu ücretlerin mahsup edilmesi sonrasında işbu bedele ilişkin YANMAR tarafından Tedarikçi’ye fatura kesilecek, ilgili bedel fatura tarihini takip eden ayın son iş günü, Tedarikçi’nin banka hesabına ödenecek ve akabinde Tedarikçi tarafından Üye’ye ilgili hizmet bedeline ilişkin fatura kesilecektir.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

6.1. Taraflardan birinin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi yahut ilgili yükümlülüklerin yerine getirmemesi halinde Taraflar Sözleşme’den doğan haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşme’yi derhal, bildirimsiz ve tek taraflı olmak üzere feshedebilir.

6.2. Üye ile Tedarikçi arasında akdedilmiş bir ek sözleşmenin varlığına rağmen Tedarikçi’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi yahut Sözleşme kapsamında verilmesi gerekli hizmeti yerine getiremeyecek bir durumun vuku bulması sebebiyle işbu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde dahi YANMAR’ın feshedilme tarihine kadar Portal’da sunulan hizmet kapsamında hak kazanmış olduğu bedeli ilgili taraflardan talep hakkı saklıdır.  

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın giderilmesi için İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

7.2. Taraflar, aralarında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve elektronik posta kayıtları ile elektronik bilgileri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

7.3. Taraflar’dan birinin, Sözleşmede yer alan herhangi bir hakkı kullanmaması/kullanamaması söz konusu haktan feragat anlamına gelmeyeceği gibi; işbu durum söz konusu hakkın kullanılmasını engellemeyecektir.

8. TEBLİGAT

8.1. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, YANMAR tarafından Portal’da belirtilen e-posta adresi ve Üye’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

8.2. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

9.1. Üye, YANMAR tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürütülecek ürün, hizmet, tanıtım ve özel teklif ve kampanyaların bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderiminin e-posta, SMS ve çağrı merkezi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü elektronik iletişim aracı ile gerçekleştirilmesine onay verir, ve bu kapsamda kişisel verilerinin (ad- soyad, adres, e-posta, cep telefonu) bu amaçla işlenmesine ve gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza verir. ÜYE ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmesi halinde, www.makinagetir.com/profil/bildirimler kısmından ticari elektronik ileti gönderimini iptal edebilecektir.

9 (dokuz) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Üye’nin üye olma sürecini tamamlandığı an akdedilmiş sayılarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar.