1.TARAFLAR

İşbu Hizmet Tedariki Katılım Sözleşmesi (“Sözleşme”); İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 198676 sicil numarası ve 0936069192000001 MERSİS numarası ile kayıtlı, merkezi Çınarlı Mahallesi Fatih Caddesi No:16-18/21 Konak, İzmir adresinde bulunan Yanmar Turkey Makine Anonim Şirketi (Bundan böyle “YANMAR” olarak anılacaktır)

ile,

makinagetir.com internet sitesine (“Portal”) üye olan, sanal mağaza oluşturan ve hizmet sağlamak isteyen kullanıcı (“TEDARİKÇİ” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

YANMAR ile TEDARİKÇİ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMEDE YER ALAN TERİMLER

Yanmar                                : Portal’da Sanal Mağazalar aracılığıyla verilen makina kiralama hizmeti kapsamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun uyarınca elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,

Admin Paneli                      : Portal içinde bulunan ve yalnızca YANMAR ve YANMAR nezdinde oluşturulmuş Satış Ekibi tarafından erişim sağlanabilen, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikinin koşullarının TEDARİKÇİ ve Müşteri’ye SMS ve/veya e-posta yolu ile ulaştırılmasını sağlayan paneli,

Ekspertiz                             : Müşteri tarafından hazırlanmış olan Talep Formu kapsamında TEDARİKÇİ’nin ve/veya YANMAR’ın, sözlü veya mahallinde keşif suretiyle yapmış olduğu uzman incelemesini,

Makina/Ekipman                : Müşteri tarafından talep edilen hizmet kapsamında tahsis edilecek ve kullanılacak olan iş makinası, araç, gereç, aygıt ve donanımı,

Makina/Ekipman ve/veya Hizmet Bilgileri Formu     : TEDARİKÇİ’nin, hizmet kapsamında kullanmayı taahhüt ettiği Makina/Ekipmanın cinsini, modelini, ağırlığını, markasını, yaşını ve sair bilgilerini girdiği formu,

Müşteri                               : YANMAR’ın makinagetir.com adresindeki internet sitesi üzerinden, YANMAR tarafından görevlendirilen yahut Sanal Mağazalar aracılığıyla hizmet veren TEDARİKÇİ’den, hizmet tedariki sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

Teklif Ekranı                       : Portal’a üye olan Müşteri’nin Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine ilişkin olarak YANMAR tarafından iletilen koşullara, yine Portal üzerinden ulaşmasını sağlayan ekranı/sayfayı,

Operatör                             : Hizmet tedariki yapan TEDARİKÇİ’nin, bu iş sırasında işin amacına uygun olarak çalıştırdığı mevzuat uyarınca gerekli her türlü belge, ruhsat ve izinlere sahip TEDARİKÇİ’nin veyahut YANMAR tarafından onaylanacak üçüncü kişilerin bordrosuna kayıtlı çalışan Makina/Ekipmanı kullanarak işin görülmesine yardımcı olan kişi veya kişileri,

Mesai Saati                         : İş günleri içerisinde 09:00-18:00 arasındaki zaman dilimini,

Tedarikçi                             : Portal’da yer verilen her türlü faaliyete ilişkin hizmet tedarikinde bulunan, taahhütleri uyarınca hizmet sunmakla yükümlü olan tüzel kişiyi,

Mağaza Ekranı                   : Portal’a üye olan TEDARİKÇİ’nin Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine ilişkin olarak YANMAR tarafından iletilen koşullara, yine Portal üzerinden ulaşmasını sağlayan TEDARİKÇİ’nin ilan verebileceği ve Mağaza Bilgilerini değiştirip güncelleyebileceği ekranı/sayfayı,

Talep Formu                       : Müşterilerin isim, soy isim, cep telefonu numarası ve adresleri ile beraber, talep ettikleri makina/ekipmanın cinsini, modelini boyutlarını; makina/ekipmanı kullanacakları zaman dilimini, yeri ve bölgeyi (adres), kullanım amaçları ve işin tanımını, TEDARİKÇİ tarafından sağlanacak bu hizmetten bir Operatör vasıtasıyla yararlanmak istedikleri takdirde bu durumu, iş detaylarını Portal’a yükleyerek YANMAR’a ilettikleri formu,

Teklif Formu                      : YANMAR’a Müşteri tarafından iletilen Talep Formu’nun, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine yönelik işin bütününe dair faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve işin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi akışının doğru ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla, Müşteri ile iletişime geçen TEDARİKÇİ ve/veya direkt olarak YANMAR tarafından gerçekleştirilen ekspertiz sonucunda; YANMAR tarafından hazırlanarak önce TEDARİKÇİ’ye, TEDARİKÇİ’nin şartları kabul etmesinin ardından Müşteri’ye iletilen formu,

Portal                                    : YANMAR tarafından kurulan ve işletilen, her türlü hakkı YANMAR’a ait olan makinagetir.com adresinden üye olunarak hizmet sunulmasına aracılık eden platformu,

Sipariş                                  : TEDARİKÇİ ve Müşteri arasında, YANMAR’ın düzenlemiş olduğu Teklif Formu kapsamında Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine yönelik işin standartlarının, hacminin, teslim tarihinin, birim fiyatının, koşul ve sair şartlarının belirlendiği ve tarafların uymakla yükümlü olduğu ilişkiyi,

Sanal Mağaza                     : Portal’da belirlenen ve Sanal Mağaza Açma Koşulları ile ortaya konulan usul ve kurallara uygun olarak makine kiralama hizmeti verilebilen, işbu Makine/Ekipman’a ilişkin bilgilerin ve Sanal Mağaza sahibi TEDARİKÇİ’nin iletişim ve sair bilgilerinin yer aldığı sanal alanı,

ifade etmektedir.

3. KONU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu YANMAR ile, YANMAR’ın sahibi olduğu ve faaliyetlerini yürüttüğü Portal aracılığı ile TEDARİKÇİ ve Müşteri tarafından onaylanan Teklif Formunda belirtilen süre ve her halükârda amaca ulaşılıncaya kadar, Sözleşmedeki ve Teklif Formunda yer alan koşul ve şartlara uygun olarak, YANMAR’ın belirlediği Müşterilere Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarik eden TEDARİKÇİ arasındaki ticari ilişkinin şartlarının veyahut Portal’da Sanal Mağaza sahibi TEDARİKÇİ ile Müşteri arasındaki hizmet ilişkisinin şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlüklerinin belirlenmesidir.

3.2. TEDARİKÇİ’nin Sanal Mağazalar aracılığıyla faaliyet sürdürmesi halinde TEDARİKÇİ’nin mevzuat uyarınca Portal’da yer vermesi gerekli bilgileri Sanal Mağaza bilgilerinde bulundurması ve Müşteri’yi bilgilendirmesi gerekmekte olup TEDARİKÇİ’nin işbu yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle YANMAR’ın herhangi bir doğrudan yahut dolaylı zarara uğraması halinde işbu bedel TEDARİKÇİ’den tahsil edilecektir. TEDARİKÇİ işbu hususları Sözleşmeyi imzalamak suretiyle peşinen kabul etmiş sayılır ve aksinde herhangi bir talepte bulunamaz.

3.3. YANMAR’ın Sözleşme kapsamındaki nihai amacı, Müşteriyi Talep Formundaki bilgilere uygun olarak, işin görülmesini sağlayacak bir TEDARİKÇİ ile eşleştirmektir. Bu doğrultuda; Müşteri’nin herhangi bir ilana ilişkin olmaksızın Teklif Formu’nu doldurması halinde YANMAR, talep konusu hizmetin yerine getirilmesi için kendi içerisinde yapacağı değerlendirme neticesinde seçtiği uygun TEDARİKÇİ’ye iletecektir. Ancak; Teklif Formu’nun doğrudan bir ilana ilişkin olarak doldurulması halinde YANMAR, ilgili ilanı veren TEDARİKÇİ’den teklif alacaktır. Bununla birlikte; Portal kapsamında uygulanacak kullanım sistematiği münhasıran YANMAR tarafından belirlenecek olup söz konusu bu sistematik işbu Sözleşmenin 1 numaralı ekinde (EK-1: Portal Kullanım Sistematiği) ayrıca belirtilmiştir. TEDARİKÇİ bu sistematiğe uyumlu şekilde Makina/Ekipman ve/veya hizmetlerin tedarikini sağlamakla ve Portal’ı sistematiğe göre amacına ve belirlenen kural ve esaslara uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür.

3.4. TEDARİKÇİ, Makina/Ekipman ve/veya Hizmet Bilgileri Formunda cinsini, ağırlığını, markasını, modelini ve yaşını aslına uygun olarak belirttiği Makina/Ekipmanı, YANMAR’dan veya Portal’dan gelen teklif formu uyarınca Müşterinin adresine teslim ederek ve/veya kullanımına tahsis etmeyi ve teklif formunda belirtilen süre dolunca veya her halükârda sipariş tanımındaki amaca ulaşılınca iade almayı kabul ve taahhüt eder. Müşterinin, Makine/Ekipmanı Operatör vasıtasıyla kullanmayı talep etmesi durumunda, Operatör TEDARİKÇİ tarafından sağlanacaktır.

4. AMAÇ

4.1. Sözleşme ve eklerindeki şart ve koşullar, Makina/Ekipmanını bir Operatör vasıtasıyla veya Operatörsüz olarak müşterilerin hizmetine tahsis etmek isteyen TEDARİKÇİ ile bu kapsamda uygun bir açık pazar ortamı oluşturmak üzere Portal işleten YANMAR arasındaki ticari ilişkiyi ve sınırlarını düzenler. 

4.2. İşbu Sözleşme TEDARİKÇİ tarafından ıslak imzalı şekilde imzalanacağı gibi TEDARİKÇİ’nin Portal’a üye olması sırasında ayrıca online olarak Portal üzerinden de imzalanacaktır.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. HİZMET TEDARİKİ ŞARTLARI

5.1.1. İşbu Sözleşme, TEDARİKÇİ tarafından sunulan Makina/Ekipman ve/veya hizmetler için YANMAR tarafından verilmiş herhangi bir sipariş taahhüdünü oluşturmamakta olup Portal üzerinden alınan bir veya daha fazla Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedariki talebini TEDARİKÇİ’nin kabul etmesi halinde uygulanacak olan şartları ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Bu kapsamda Taraflar arasında hizmet tedarikinin söz konusu olabilmesi için öncelikli olarak TEDARİKÇİ, vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, kapasite raporu, iş makinası kullanma belgeleri (operatörlük belgeleri), mesleki yeterlilik belgeleri, ruhsat ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla YANMAR tarafından ayrıca istenecek her türlü belgeyi [●] e-posta adresine göndermekle, Portal’a üyelik sürecinde ve ilan girişi aşamasında gerekli her türlü belgeyi Portal’a yüklemek ve gereklilik halinde işbu belgeleri Sanal Mağaza bilgilerinde ve Portal’da bulundurmakla/yayımlamakla yükümlüdür. Kaldı ki, Portal’ın sistem ve işleyişinin değişmesi, güncellenmesi gibi durumlarda YANMAR’ın TEDARİKÇİ’den ek belge talep etme hakkı saklıdır.

5.1.2. TEDARİKÇİ, Portal’ın işleyişinde meydana gelecek değişiklik ve yeniliklere uymakla, Portal’ı iş ve işleyişine uygun kullanmakla yükümlü olup; ilgili yenilik ve değişikliklerin Portal üzerinden duyurulmasından itibaren gerekli her türlü değişiklik yapılacaktır.

5.1.3. TEDARİKÇİ, Müşteri tarafından talep edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmetlerin ifasını, maliki olup Portal’a yüklediği ve hazırlanan Teklif Formu’nda yer alan belirlenmiş Makina/Ekipmanlar ile yerine getireceğini kabul beyan ve taahhüt eder. TEDARİKÇİ’nin, önceden YANMAR’ın onayına sunmak koşuluyla; Portal’a yüklemiş olduğu Makina/Ekipmanlar dışında kendisine veya üçüncü kişilere ait veya Portal’a yüklemiş olsa dahi kendisine ait olmayan Makina/Ekipmanları kullanması durumunda her türlü sorumluluk TEDARİKÇİ’ye aittir. İşbu hususta YANMAR’ın herhangi bir sebep veya gerekçe göstermeksizin onay vermekten kaçınabilme hakkı saklı olduğu gibi YANMAR’ın onay vermesi halinde dahi Müşteri’nin maliki olunmayan Makina/Ekipman kullanımı sebebiyle doğan doğrudan yahut dolaylı zararlarından yahut ilgili Makina/Ekipman’ın kullanımı sebebiyle hizmet ilişkisinden cayması neticesinde oluşabilecek zararlardan YANMAR’ın sorumlu tutulması mümkün değildir.

5.1.4. TEDARİKÇİ her ne koşulda olursa olsun; hizmetin ifasında kullanacağı Makina/Ekipmanların işin mahiyetine uygunluğunu, ilgili Makine/Ekipmanların Teklif Formu’nda yer alan belirlenmiş Makina/Ekipmanlar olduğunu garanti eder.

5.1.5. Portal üzerinde halihazırda üyeliği gerçekleştirilmiş Müşteri’nin talep formunu doldurmasının ardından YANMAR, Müşteri ile telefon ve/veya e-posta yolu ile iletişime geçerek talep edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmetlere ilişkin detayları alır. YANMAR tarafından söz konusu detayların öğrenilmesi akabinde Müşteri tarafından doldurulan Talep Formu’na uygun olarak YANMAR, ilgili TEDARİKÇİ’ye ulaşır.

5.1.6. TEDARİKÇİ ile kurulan iletişim akabinde TEDARİKÇİ veya YANMAR kendi aralarındaki mutabakata uygun olarak Müşteri ile iletişime geçerek Müşteri nezdinde sözlü ekspertize başlayacaktır. Ekspertiz, öncelikli olarak sözlü şekilde gerçekleştirilir. Sözlü ekspertizin yeterli olmadığının anlaşılması halinde tüm masraf ve giderler TEDARİKÇİ’ye ait olmak üzere mahallinde keşif suretiyle Ekspertiz yapılacaktır.

5.1.7. TEDARİKÇİ, Ekspertiz yaparken her türlü özen yükümlülüğünü yerine getireceğini, Ekspertiz süresince iş sağlığı ve güvenliği ile sınırlı olmamak kaydıyla gerekli her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ekspertizden kaynaklı her türlü sorumluluk münhasıran TEDARİKÇİ’ye aittir.

Ekspertiz işleminin gerçekleştirilmesinin ardından, Müşteri tarafından talep edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmetlere ilişkin olarak YANMAR Satış Ekibi tarafından aşağıdaki bilgileri içeren bir Teklif Formu hazırlanır. Teklif Formu Müşteri tarafından talep edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri içerecektir

Talep edilen Makina/Ekipman’ın ne kadar süre ile çalışacağı bilgisi.

5.1.8.  İşbu Sözleşmenin 5.1.7. maddesinde belirtilen ve YANMAR Satış Ekibi tarafından düzenlenen talep detaylarını içerir Teklif Formu, işlemlerin tamamlanmasının ardından TEDARİKÇİ’ye gönderilecek; işbu Teklif Formu uyarınca TEDARİKÇİ, hizmet şartlarına erişecektir.  

5.1.9. TEDARİKÇİ tarafından “Kabul etmiyorum.” seçeneğine tıklanması halinde YANMAR, Müşteri’ye uygun diğer TEDARİKÇİ’ler ile iletişime geçmek sureti ile süreci baştan başlatacaktır.

5.1.10. TEDARİKÇİ tarafından “Kabul ediyorum.” seçeneğine tıklanmasının ardından, YANMAR veya YANMAR Satış Ekibi tarafından Admin Panel üzerinde düzenlenerek talep detaylarını içeren Teklif Formu, Müşteri Ekranı üzerinden Portal’a erişilmesini sağlayan bir bağlantı (link) gönderilmesi suretiyle Müşteri’ye gönderilir. Müşteri’nin bu bağlantıya erişmesinin ardından Müşteri Ekranı üzerinden hizmet şartları görüntülenecektir.

5.1.11. Müşteri’nin, Müşteri Ekranı üzerinde, hizmet şartlarının incelenmesinin ardından sözleşme detayları ile birlikte kendisine yöneltilen “İşi yapmayı kabul ediyor musunuz?” sorusuna karşılık olarak “Kabul ediyorum.” seçeneğine tıklaması halinde ilgili Teklif Formu kapsamında Müşteri tarafından talep edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmetlerin sağlanacağı YANMAR tarafından beyan edilmiş olur. Akabinde ödemenin kredi kartı ile Portal üzerinden yapılacak olması halinde Müşteri, kredi kartı aracılığı ile ödeme ekranına yönlendirilir.

5.1.12. Teklif Formu’nun, Müşteri tarafından onaylanmaması halinde TEDARİKÇİ YANMAR’dan Ekspertiz ücreti de dahil olmak üzere herhangi bir masraf, gider ve ücret talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.13. YANMAR veya YANMAR Satış Ekibi tarafından hazırlanan Teklif Formu’nun Tedarikçi Ekranı ve Müşteri Ekranı aracılığı ile online ortamda hem TEDARİKÇİ hem de Müşteri tarafından onaylanması halinde YANMAR tarafından Müşteri ve TEDARİKÇİ’ye ayrı ayrı SMS (kısa mesaj) ve/veya e-posta yolu ile hizmet tedarikine ilişkin bilgiler ve sair sözleşme metinleri iletilir. Söz konusu bu metinler Portal’ın kullanım ve uygunluk durumuna göre online olarak gerekse de ıslak imzalı olarak imzalanabilir. Sözleşmelerin gerek online gerekse de ıslak imzalı şekilde imzalanmalarına ilişkin olarak bir gecikme yaşanması halinde Müşteri ve TEDARİKÇİ’nin Portal üzerindeki takip eden adımlara erişimi kısıtlanabilecektir.

5.1.14. TEDARİKÇİ, Teklif Formu’nda yer alan hizmetin ifa yerinde ve belirtilen saatte gerekli Makina ve Ekipmanlarla bulunacağını taahhüt eder. TEDARİKÇİ beklenmedik bir sebep ile bu taahhüdünü yerine getiremeyecek ise bu durumu nedenleri ile birlikte derhal YANMAR’a bildirecektir. Bu kapsamda, Operatör ile TEDARİKÇİ veya Müşteri arasında meydana gelebilecek ihtilaflarda YANMAR’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği gibi ilgili taahhüdün yerine getirilmemesi sebebiyle doğan herhangi bir zarar yahut yaşanan kar kaybından YANMAR’ın sorumlu tutulması da söz konusu olamayacaktır.

5.1.15. TEDARİKÇİ, Makina/Ekipman ve/veya hizmeti, işbu Sözleşmede belirtilen koşul ve amaçlara uygun olarak, Teklif Formunda belirtilen adres veya adreslerde, Teklif Formunda belirtilen tarih ve saatte, iş güvenliği ve sair mevzuata uygun olarak Operatörlü veya Operatörsüz olarak kullanıma hazır edecektir. Makina/Ekipman ve/veya hizmetin, Müşterinin hizmetine tahsis edilmesi kapsamındaki nakliye ve kullanım masrafları, hasarı, riski, sigortası, Operatörün ücreti ve sair işlem masraf ve giderleri TEDARİKÇİ’ye aittir. TEDARİKÇİ’nin bu yükümlülüğü ihlali veya ihmali halinde YANMAR nezdinde meydana gelen her türlü zarar ve kar kaybı TEDARİKÇİ tarafından tazmin edilecektir.

5.1.16. Operatörlü veya Operatörsüz olarak kullanıma tahsis edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmet, tahsis süresi sona erdiğinde veya her hâlükârda teklif formundaki amaca ulaşıldığında, TEDARİKÇİ tarafından iade alınacaktır. TEDARİKÇİ’ye iade edilme aşamasında nakliye ve teslim masrafları, hasar riski ve sigortası TEDARİKÇİ’ye aittir. Hizmet tedarikinden faydalanan Müşterilerin veya Taraflar haricinde bir gerçek/tüzel kişinin, TEDARİKÇİ’ye veya mevzubahis Makina/Ekipmana vermiş olduğu zararlardan yahut ilgili hizmet süresince TEDARİKÇİ yahut Müşteri tarafından üçüncü kişilere verilmiş zararlardan YANMAR sorumlu değildir.

5.1.17. İşbu Sözleşmeye konu hizmet tedarikinin, TEDARİKÇİ tarafından sağlanan bir Operatör vasıtasıyla yürütülmesi durumunda; Müşterilerin veya Taraflar haricindeki gerçek/tüzel kişilerin Operatöre vermiş oldukları zararlardan veya Operatöre karşı işlemiş oldukları haksız fiillerden YANMAR sorumlu değildir. Aynı şekilde Operatörün, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tahsisi sırasında Müşterilere veya Taraflar haricindeki gerçek/tüzel kişilere veya çevreye vermiş oldukları zararlardan YANMAR sorumlu tutulamaz. Operatörün istihdamı ve tahsisi hakkındaki her türlü asli ve tali hukuki ve mali sorumluluk TEDARİKÇİ’ye ait olacaktır.

5.1.18. TEDARİKÇİ’nin, YANMAR’a daha önceden bilgi vermeksizin ve/veya YANMAR’ın onayını almaksızın Teklif Formu’nda belirtilen adrese Makina/Ekipman ve/hizmeti, Müşterinin hizmetine tahsis etmemesi veya tahsiste gecikmesi durumunda, Teklif Formu’nda belirtilen teklif tutarı kadar cezai şart ödemeyi YANMAR’ın her türlü zararı saklı kalmak koşulu ile kabul ve taahhüt eder.

5.1.19. Amacı ne olursa olsun, YANMAR işbu sözleşme ile herhangi bir distribütörlük, yasal temsilcilik veya acentecilik hakkı veya niteliği bahşetmemektedir ve TEDARİKÇİ’ye hiçbir miktarda veya sıklıkta sipariş ve/veya Müşteri garantisi taahhüt etmemektedir. Budoğrultuda YANMAR, Portal kapsamında hizmet tedarik etmekte olan herhangi bir TEDARİKÇİ ile çalışmakta serbest olup işbu Sözleşme YANMAR’ı aksi yönde herhangi bir taahhüt altına sokmamaktadır.

5.1.20. TEDARİKÇİ, YANMAR adına, açıkça veya zımnen herhangi bir yükümlülük üstlenemez veya yaratamaz ya da YANMAR’ı herhangi bir şekilde taahhüt altına sokamaz. TEDARİKÇİ bu hususu gerekli gördüğü hallerde Müşteri ve herhangi bir Sözleşme dışı üçüncü tarafa bildirmekle yükümlüdür.

5.1.21. TEDARİKÇİ, Portal’da duyurulan/uygulanan kampanya ve indirimleri takip etmekle yükümlü olmakla birlikte; kampanya ve indirimlere katılım hususunda YANMAR tarafından kendisine iletilen teklifleri değerlendirerek kendi iradesi ve kanaati doğrultusunda karar verecektir. Ancak kampanya yahut indirimlere uyacağını beyan eden TEDARİKÇİ, işbu sürece ilişkin hususlara riayet etmekle yükümlü olup belirlenen kampanya süresi boyunca yayımlanan her türlü kampanya koşulunu uygulayacağını, Müşteri tarafından talep edilen her türlü isteği işbu koşullara uygun olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.22. TEDARİKÇİ, Portal’da, hizmete tahsis olunmak üzere arz edilmesini talep ettiği Makina/Ekipman ve/veya hizmetlerin fiyat bilgilerini, cinsini, modelini, yaşını, ağırlığını, resimlerini ve sair bilgilerini, hizmet kendi Operatörü vasıtasıyla sağlanacaksa Operatörün kimlik, sağlık, mesleki ve adli sicil bilgilerini, SGK kayıtlarını ve Makina/Ekipman ve Operatör ile ilgili her türlü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile bağlantılı evrak ve bilgiyi YANMAR’a tam ve doğru olarak ilettiğini ve ileteceğini beyan ve tekeffül eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde TEDARİKÇİ 24 (yirmidört) saat içerisinde yazılı olarak YANMAR’ı yazılı olarak bilgilendirmekle ve herhangi bir sebeple Operatör değişikliğinin gerçekleştirilmesi halinde görevlendirilen yeni Operatöre ilişkin ruhsat, kimlik ve sair gerekli her türlü bilgiyi YANMAR’a iletmekle yükümlüdür. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü zarar ve kar kaybının tazmininden TEDARİKÇİ sorumlu olacaktır. TEDARİKÇİ, Operatörün bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve sair yasal mevzuata uygun olarak YANMAR ile paylaştığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda TEDARİKÇİ, işbu madde kapsamında belirtilen kişisel verileri YANMAR ile paylaşmadan önce KVKK’ya uygun olarak Operatör’ün açık rızasını almakla ve Operatör’e karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlüdür. TEDARİKÇİ’nin Operatörün kişisel bilgilerini ilgili yasal mevzuata uygun paylaşmamasından ve KVKK’da belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesinden hiçbir şekilde YANMAR sorumlu tutulamaz. Makina/Ekipman ve/veya hizmetler Portala eklendikten sonra TEDARİKÇİ düzenli olarak gerekli kontrolleri yapmakla ve düzeltmeleri YANMAR’a bildirmekle de yükümlüdür. TEDARİKÇİ, gerek Sanal Mağazada ve yayımlamış olduğu ilanlarda gerekse Müşteriye karşı kendisinin verdiği bilgilerin doğru olmaması durumunda, YANMAR’ın bu bilgilerin Portal’da yayımlanması ve/veya bu bilgiler ile hizmet tedariki sonucunda uğrayabileceği her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul eder.

5.1.23. TEDARİKÇİ’nin Portal’da Sanal Mağaza sahibi bir üye olması halinde; Makina/Ekipman kiralama hizmeti veren ve ilgili hizmeti Portal’da listeleme hak ve yetkisine sahip TEDARİKÇİ, Sanal Mağaza’da yer vereceği ilanlar, içerikler ve bilgiler ile ilgili bilgilerin doğruluğundan, güncelliğinden ve TEDARİKÇİ tarafından yerine getirilebileceği belirtilen ve Sanal Mağazada yer verilen her türlü taahhütten sorumludur. TEDARİKÇİ, Sanal Mağaza’da, ilan ve içeriklerinde yer alan Makina/Ekipmanların işbu Sözleşme ve Portal’ın amacına, belirlenen kural ve şartlara uyduğunu, ilgili hizmetin gerek Sözleşmeye gerekse yürürlükteki mevzuata uygun olarak verileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda TEDARİKÇİ, yayımlamış olduğu her türlü içerik ve ilanın, herhangi bir aldatıcı, eksik yahut yanlış bilgi içermediğini, ilgili hizmetin verilmesi hususunda tüm hak, yetki ve sorumluluğu haiz olduğunu, hizmete konu edilecek Makina/Ekipmana Portal’da yer verilmesi hususunda herhangi bir engeli bulunmadığını, ilan ve içeriklerinde Portal’ın amacına uygun düşmeyen herhangi bir ürün/hizmet sergilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.1.24. Sipariş edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmetler ile ilgili düzenlenecek faturalarda hizmetin ifa yeri olarak teklifte bildirilen adres belirtilecektir. Tüm faturalarda YANMAR unvanı, TEDARİKÇİ unvanı, sipariş numaraları, Makina/Ekipman ve hizmetle ilgili YANMAR’ın istediği kayıt ve bilgiler bulunacak; faturalar Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuata uygun biçimde tanzim edilecektir. Tüm faturalarda her bir Makina/Ekipman ve/veya hizmet için varsa kararlaştırılan iskonto oranının, KDV öncesi net fiyatların, KDV matrahlarının, KDV oranlarının ve KDV tutarlarının ayrı ayrı belirtilmesi, yazılması gerekmektedir. Faturalar YANMAR’ın Sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir. Hizmetin Operatörsüz olarak ifa edilmesi durumunda nakliye/teslimat sırasında aracı bir nakliye firması kullanılacaksa bulundurulması zorunlu sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, irsaliyeli fatura, sigorta ve sair evrakların usulüne uygun düzenlenmemesinden YANMAR sorumlu değildir. Nakliye firması ile TEDARİKÇİ arasındaki ihtilaflarda YANMAR’a hiçbir sorumluluk yüklenemez.

5.1.25. Hizmet, Operatör vasıtası ile sağlanıyorsa Operatörün hizmete konu işi yapmakta yeterli olduğunu gösterir belgeler ve sair evrakların bulundurulmaması ve/veya usulüne uygun olmaması durumunda, YANMAR sorumluluk kabul etmemektedir. TEDARİKÇİ, Operatör tarafından ve Operatör için hazır olması gereken, iş makinası kullanma ve Operatör belgesi, gerekli yetkinlik belgeleri, ehliyet, rapor ve benzeri sair evrak ile çalışma sahasının tabi olduğu mevzuat doğrultusunda bulundurulması gerekli her türlü belgeyi uygun ve hazır bulundurduğunu beyan ve tekeffül eder.

5.1.26. TEDARİKÇİ tarafından Makina/Ekipman Bilgilendirme Formunda özellikleri belirtilen Makina/Ekipman ve/veya hizmet ile Sipariş Formu ile onaylanan sipariş neticesinde Müşteriye tedarik edilenler arasında farklılıklar bulunması durumunda YANMAR hiçbir aşama veya durumda bu farklılıktan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu durumda meydana gelebilecek her türlü zarar ve talepten TEDARİKÇİ sorumludur. YANMAR tarafından bu kapsamda herhangi bir taahhüt veya tazminat yüklenilmesi halinde derhal TEDARİKÇİ’ye rücu edilecek olup, işbu zarar ilk talebi takiben TEDARİKÇİ tarafından aynen veya nakden tazmin edilecektir.

5.1.27. TEDARİKÇİ, her hizmet tedariki için ayrı ayrı ve hizmet tedarik bedeli içerisinde olmak kaydıyla, sigortası ile Makina/Ekipman ve/veya hizmet ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri YANMAR’ın dilediği zaman incelemesi için teslime hazır bulundurma yükümlülüğündedir. YANMAR’ın, tedarik edilen Makina/Ekipman ve hizmeti, ifa yerinde kontrol etme durumu söz konusu olmadığından bu bilgi ve belgelerin tam ve doğruluğundan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TEDARİKÇİ, yerinde veya daha sonra tespit edilecek bütün eksikliklerden ve/veya kalite standardı maddesinde beyan ettiği belgeleri haiz olmamasından kaynaklanan her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. TEDARİKÇİ, Siparişe uygunsuzluk yaratan her türlü husustan dolayı siparişin iptal edilmesi durumunda YANMAR’dan hiçbir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. YANMAR’ın herhangi bir sebep veya kanıt neticesinde kusurlu bulunup Taraflar veya Sözleşme dışı üçüncü taraflar tarafından resmen ihtar edilen ürünleri ihtardan itibaren 3 gün içinde Portal’daki hizmet tedariki kapsamından çıkarmaya ve Müşteri’nin talebine uygun yeni bir TEDARİKÇİ ile iletişime geçerek ikame ürün talep etmeye hakkı olduğunu TEDARİKÇİ kabul eder.

5.1.28. TEDARİKÇİ, işbu Sözleşme kapsamında tedarik etmeyi üstlendiği Makina/Ekipman ve hizmetlerin ilgili tüm mevzuat hükümlerine, standartlara, marka mevzuatına, fikri haklar mevzuatına ve ilgili tali mevzuatlara uygun olacağını ve işbu Sözleşme konusu mal ve hizmetler ile ilgili kullanım izinlerine sahip olduğunu, YANMAR tarafından talep edilebilecek tüm ek belge ve taleplere ve zorunlu kabul edilen bütün donanımlara sahip olacak şekilde gerekli teçhizatla birlikte Müşterinin hizmetine tahsis edileceğini taahhüt ve garanti eder.

5.1.29. TEDARİKÇİ gerekli çalışma izinlerinin alınması, yapılacak işin mahiyeti ile ilgili çalışma sahası içerisinde bilgilendirilmesi gereken resmi ve özel kurum ya da şahısların bilgilendirilmesi ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması konusunda Müşteri ile işbirliği halinde olacaktır. Gerekli çalışma izinlerinin alınmamasından, yapılacak işin mahiyeti ile ilgili çalışma sahası içerisinde bilgilendirilmesi gereken resmi ve özel kurum ya da şahısların bilgilendirilmemesinden, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından veya 5.1.24. maddeye aykırılıktan kaynaklı oluşabilecek bir kaza sonucu doğabilecek her türlü hukuki yaptırım ve tazminatların sorumlusu ve yüklenicisi TEDARİKÇİ olacaktır.

5.1.30. TEDARİKÇİ, Sözleşme konusu Makina/Ekipman veya hizmetin Sözleşme ve mevzuata uygunluğunu YANMAR’a garanti etmiştir. TEDARİKÇİ Makina/Ekipman ve/veya hizmetlerde ilgili mevzuatlara herhangi bir aykırılığın söz konusu olması halinde, YANMAR’a gerek üçüncü kişilerden gelebilecek tazminat talepleri gerekse adli ve idari mercilerden gelebilecek yaptırımlar ile YANMAR nezdinde doğabilecek menfi, müspet, kar kaybı gibi zararlar da dahil olmak üzere tüm zararlardan münferiden sorumlu olduğunu ve herhangi bir ilam veya işleme gerek kalmadan bu miktarların kendisine rücu edileceğini ve ilk talebi takiben işbu bedellerin derhal ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.31. Tedarik edilenin kısmen veya tamamen zaptı, üçüncü kişinin iddia ettiği hak yüzünden Müşteri’nin elinden veya istifadesinden alınması veya iddia olunan bir sebep ile YANMAR’ın üçüncü kişilere verdiği taahhütleri gereği gibi yerine getirememesi durumunda, YANMAR Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal feshederek sona erdirebilir ve hizmet tedarik bedeli ile yoksun kalınan kar da dahil olmak üzere tüm zararını TEDARİKÇİ’den tazmin edebilir.

5.1.32. TEDARİKÇİ tedarike sunulan Makina/Ekipman ve/veya hizmetin içeriği veya sonucunun ayıplı çıkması durumunda ayıbı derhal gidermek için gerekli servisi sağlamayı ve/veya ayıbın niteliği ve/veya üçüncü kişinin talebi üzerine derhal Makina/Ekipman ve/veya hizmetin aynısını, aynısı temin edilemezse aynı özellikleri taşıyan ve daha düşük model olmayan benzeri ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. TEDARİKÇİ ayıbı gidermez veya ayıpsızı ile değiştiremez ise YANMAR’ın bu nedenle uğradığı veya uğrayacağı maddi ve manevi zararlar kendisine rücu edilecektir. Hizmet tedariki sağlanan kişinin tüketici olması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili tali mevzuattan doğan tüm sorumluluk ve yükümlülük TEDARİKÇİ’ye aittir. YANMAR bu hususta kanunen kendisine yöneltilebilecek talepleri TEDARİKÇİ’ye rücu edecektir. Bu nedenle emtianın üçüncü kişinin elinde bulunması ve/veya YANMAR tarafından muayene edilmemiş olması TEDARİKÇİ’nin yukarıda ve kanunda yazılı yükümlülüklerini bertaraf etmeyecektir.

5.1.33. TEDARİKÇİ, bu Sözleşmenin herhangi bir maddesine ve/veya mevzuata uygun olmaması nedeniyle YANMAR veya Müşteri tarafından iade alınması bildirilen Makina/Ekipman veya hizmeti derhal iade almadığı takdirde, YANMAR bu emtiayı hizmet ifa yerinden iade göndermek mecburiyetinde değildir. Ancak göndermesi durumunda nakliye gideri, ücreti, masrafı ve nakliye sırasında meydana gelebilecek her türlü hasar TEDARİKÇİ’ye ait olacaktır.

5.1.34. YANMAR, esasen işbu Sözleşmenin 5.1.14. maddesinde düzenlenen aşamanın tamamlanması akabinde ve Sanal Mağaza aracılığıyla hizmet tedarik eden TEDARİKÇİ ile Müşteri’nin mutabakatı halinde Portal Sistematiğinden ve TEDARİKÇİ ile Müşteri arasında kurulan Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedariki ilişkisinden çıkmış olmakla birlikte, Sipariş kapsamında düzenlenen Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedariki işinin tamamlanıp tamamlanmadığı YANMAR ve/veya YANMAR Satış Ekibi tarafından kontrol edilecektir. Bu kapsamda TEDARİKÇİ, YANMAR ve/veya YANMAR Satış Ekibi’nin Admin Paneli’ne Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedariki ilişkisinin tamamlanıp tamamlandığı, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedariki ilişkisi kapsamında nihai ücretin ne kadar olduğu, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedariki ilişkisi kapsamında ek ücretlerin doğmuş olması halinde bu ücretlerin ne kadar olduğu bilgilerini YANMAR ile paylaşmakla yükümlü olup işbu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.35. Müşteri, hizmetin ifa tarihinden 48 (kırksekiz) saat öncesine kadar TEDARİKÇİ’nin Sanal Mağaza bilgilerinde yer alan e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle hizmetin ifa tarihinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunabilecek; tarafların mutabakatı halinde hizmet işbu tarihte ifa edilecektir. Ancak 48 (kırksekiz) saatten daha az bir süre kalması halinde iletilecek taleplerde Tedarikçi’nin ilgili talebi kabul etmeme hakkı ve iptal hakkı saklı olmakla birlikte Müşteri’nin yapılan ödemenin iadesini talep etmesini mümkün olmayacaktır.

5.1.36. Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedariki ilişkisinin tamamlanmasının ardından YANMAR tarafından TEDARİKÇİ ve Müşteri’ye bilgilendirme amaçlı e-postalar ve anket e-postaları gönderilebilir. İlgili anket e-postalarında yer alan değerlendirmeler neticesinde Müşteriler tarafından TEDARİKÇİ hakkında süregelen şikayetler yahut olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde YANMAR, TEDARİKÇİ’ye işbu durumu bildirebileceği gibi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Sözleşme’yi feshetme hakkına da sahiptir.

5.1.37. TEDARİKÇİ, Portal’ı, Portal’da verilen hizmeti, Portal’da yer alan kampanya, indirim ve sair her türlü hususu manipüle edecek davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

5.2. ÖDEME ŞARTLARI

5.2.1. Ödeme, sipariş konusu Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikinin gereği gibi tamamlanmasına ve hizmet konusu işin bitirildiğinin YANMAR’a arz edilmesine müteakip; hizmet operatör vasıtasıyla ifa edilmiş ise operatörün ücretinin ödendiğini gösterir belgenin ve/veya sigortasının YANMAR’a iletilmesinin ardından, Müşteri’den, hizmet tedariki bedelinin kayıtsız şartsız tahsil edilmesi neticesinde aşağıdaki şartlarda gerçekleştirilecektir.

5.2.2. Hizmet bedelinden YANMAR’ın hak kazanmış olduğu ücretlerin mahsup edilmesi sonrasında işbu bedele ilişkin YANMAR tarafından TEDARİKÇİ’ye fatura kesilecek, ilgili bedel fatura tarihini takip eden ayın son iş günü, TEDARİKÇİ’nin aşağıda belirtilen banka hesabına ödenecek ve akabinde TEDARİKÇİ tarafından Müşteri’ye ilgili hizmet bedeline ilişkin fatura kesilecektir. Hizmet bedeli, fatura tarihini takip eden ayın son iş günü, TEDARİKÇİ’nin aşağıda belirtilen banka hesabına ödenir. İşbu ödeme sebebiyle doğan her türlü havale masrafı dahil olmak üzere her türlü masraf TEDARİKÇİ tarafından karşılanacaktır.

TEDARİKÇİ Hesap BilgileriBanka:Şube:Hesap No: 

5.2.3. Hizmet bedelinin hizmet ifa yerinde TEDARİKÇİ’ye ödenmesi, işin yapıldığı sırada ek ücret gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya Müşteri’nin ek hizmet talebinde bulunması neticesinde TEDARİKÇİ tarafından tahsil edilen işbu ek hizmetlere ilişkin YANMAR’ın hak etmiş olduğu bedeller YANMAR’ın aşağıda belirtilen banka hesabına ödenir.

YANMAR Hesap BilgileriBanka:Şube:Hesap No: 

5.2.4.  Taraflar işbu madde kapsamında vermiş oldukları banka ve hesap bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Bilgilerin yanlış verilmesi yahut hesap bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen YANMAR’ın yazılı olarak bilgilendirilmemesi halinde söz konusu yanlışlık/değişiklikten kaynaklanan zararlardan ve kar kayıplarından YANMAR’ın sorumlu tutulması mümkün olmamakla birlikte yapılan ödeme tam ve gereği gibi yapılmış bir ödemenin tüm sonuçlarını doğuracaktır.

5.2.5. TEDARİKÇİ ile YANMAR arasında cari hesap bulundurulacak, cari hesap her ayın son iş günü muhasebe mutabakatı ile yazılı olarak info@makinagetir.com e-posta adresi üzerinden sonuçlandırılacaktır. Aksi takdirde YANMAR, cari hesapta mutabık kalınıncaya kadar ödeme yapmama hakkına sahip olacak olup, mutabakata varılınca ödeme YANMAR tarafından yapılacaktır.

5.2.6. İşbu Sözleşmeden doğan ve doğabilecek damga vergisi de dahil olmak üzere her türlü resim, harç vb. sair vergileri ödeme yükümlülüğü TEDARİKÇİ’ye aittir. Damga vergisi ve diğer resim, harç vb. sair vergilerin TEDARİKÇİ tarafından ödenmediğinin tespiti halinde YANMAR ilgili ödemeleri yaparak derhal TEDARİKÇİ’ye fatura edecektir. Bu faturanın vadesinde ödenmemesi YANMAR’a Sözleşmenin haklı sebeple feshi hakkı tanır.

5.2.7. TEDARİKÇİ, YANMAR’ın işbu Sözleşmeden yahut Sözleşmeye aykırılıktan doğan her türlü alacağın yahut dolaylı veya doğrudan zararın TEDARİKÇİ’ye rücu edilmesi ve ancak bu kalemlerin TEDARİKÇİ’den tahsil edilememesi halinde işbu bedellerin cari hesap ilişkisi çerçevesinde mahsup edilmek suretiyle tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder.

5.3. KOMİSYON ŞARTLARI

İşbu Sözleşmenin imza tarihi itibari ile YANMAR, TEDARİKÇİ’den herhangi bir ad altında komisyon talep etmeyecek olmakla birlikte YANMAR’ın her zaman ek bir protokol ile yüzde yirmi oranından (%20) az olmamak ve kampanya ve sair dönemlerde farklı oranlarda uygulanmak kaydıyla komisyon uygulanmasını talep etme hakkı saklıdır. TEDARİKÇİ daha sonradan getirilebilecek bir komisyon uygulamasını işbu Sözleşmeye aykırılık olarak ileri sürmeyecektir.

5.4. TEDARİK DESTEK ŞARTLARI

5.4.1. TEDARİKÇİ tedarikini sağladığı veya sağlayacağı malı/ürünü ve/veya hizmetleri Teklifin onaylanarak Sipariş haline gelmesinden sonra herhangi bir sebeple tedarik edemeyeceğini bildirdiği yani taahhüdünden vazgeçtiği takdirde, YANMAR müşteri şikayetlerinden dolayı oluşabilecek cezalar, resmi kurum ve makamlarca kesilebilecek cezaları ve verilen kararlarda belirtilen miktarları, meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararını TEDARİKÇİ’ye rücu ederek tazmin etme hakkına sahiptir.

5.4.2. Tedarikin sağlanacağı her türlü Makina/Ekipman ve/veya hizmet ile ilgili stok problemi olmaması ve hizmetin tedarik edileceği tarihte Makina/Ekipmanın ve Operatör desteği ile sağlanacaksa Operatörün Sözleşme ve mevzuata uygun bir şekilde ve gerekli her türlü belge temin edilmek suretiyle hazır bulundurulması zorunludur. Bu hususlardaki herhangi bir operasyonel veya somut olaya yönelik durumlar tamamen ve münferiden TEDARİKÇİ’nin sorumluluğundadır. Mücbir sebep halleri haricinde 5. madde düzenlemelerine aykırılıktan meydana gelebilecek her türlü zarar ve kar kaybı derhal TEDARİKÇİ’ye fatura edilerek tazmin edilir.

5.4.3. Kural olarak Portal’da, Sanal Mağazada ve ilanlarda yayımlanan bilgiler TEDARİKÇİ’nin beyan ve taahhütleri olduğundan ötürü, yer verilen her türlü bilginin doğruluğundan TEDARİKÇİ sorumludur. YANMAR bu bilgiler ile ilgili ve işbu bilgiler nedeniyle hiçbir yasal yükümlülük altına girmemektedir. TEDARİKÇİ, yayımlanan içerik nedeni ile yetkili makam ve/veya zarar görenlerin her türlü ceza, tazminat, alacak ve sair taleplerden sorumlu olduğunu kabul eder. Mevzuata aykırılık dolayısıyla verilecek ceza ve tazminatların YANMAR tarafından ödenmek zorunda kalınması halinde, TEDARİKÇİ, ödenen cezai tutar ve YANMAR’in uğrayacağı her türlü zararı ilk yazılı talepte, herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin nakden ve def’aten fer’ileri ile birlikte YANMAR’a ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

6. TALEP FORMU

6.1. Müşterilerin, talep ettikleri Makina/Ekipmanın cinsini, modelini boyutlarını; Makina/Ekipmanı kullanacakları zaman dilimini, yeri ve bölgeyi (adres), kullanım amaçları ve işin tanımını, TEDARİKÇİ tarafından sağlanacak bu hizmetten bir Operatör vasıtasıyla yararlanmak istedikleri takdirde bu durumu, iş detaylarını ve çalışılacak bölgenin fotoğraflarını Portala yükleyerek YANMAR’a ilettikleri formu ifade etmektedir.

6.2. YANMAR her ne kadar sözleşmesel olarak Müşterilerden bu yönde bir taahhüt almakta ise de Müşteri’nin sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır. YANMAR’ın, Portalın faaliyeti kapsamındaki nihai amacı, Müşteriyi Talep Formundaki bilgilere uygun olarak, hizmet tedarikini sağlayacak bir TEDARİKÇİ ile eşleştirilmesine aracılık etmektir.

7. TEKLİF FORMU

7.1. YANMAR’a Müşteri tarafından iletilen Talep Formu’nun, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine yönelik işin bütününe dair faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve işin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi akışının doğru ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla, Müşteri ile iletişime geçen TEDARİKÇİ ve/veya direkt olarak YANMAR tarafından gerçekleştirilen ekspertiz sonucunda; YANMAR tarafından hazırlanarak önce TEDARİKÇİ’ye, TEDARİKÇİ’nin şartları kabul etmesinin ardından Müşteri’ye iletilen formu ifade etmektedir.

7.2. TEDARİKÇİ, mesai saatleri içinde kendisine iletilen Teklif Formu’nu 2 (iki) saat içerisinde; mesai saatleri dışında iletilen Teklif Formunu ise takip eden ilk iş günü mesai saatinin ilk 3 (üç) saati içerisinde incelemeyi, gerçekleştireceği inceleme akabinde “Kabul ediyorum.” seçeneğine tıklaması halinde, Teklif Formundaki tüm hizmetleri üstlenmeyi teyit etmiş addedileceğini ve teklif konusu Makina/Ekipman ve/veya hizmetleri, Müşteri talebine uygun şekilde Operatörlü veya Operatörsüz olarak, YANMAR’ın bildirdiği Müşterinin hizmetine tahsis edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. YANMAR her ne kadar sözleşmesel olarak TEDARİKÇİ’den bu yönde bir taahhüt almakta ise de TEDARİKÇİ’nin sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır. Ancak, TEDARİKÇİ tarafından kabul edilen Teklif Formu, yapılacak işin TEDARİKÇİ tarafından YANMAR’a garantisi niteliğindedir. TEDARİKÇİ, söz konusu Formu YANMAR’a ilettikten ve her halükarda bu formun Müşteri tarafından onaylanmasından sonra işbu formda yer alan bilgileri, hizmet ve teklif detaylarını değiştiremez, geri alamaz, yok sayamaz.

7.4. MÜŞTERİ’nin Teklif Formu’nu değiştirerek onaylamak istemesi halinde; Teklif Formu yeni bir Talep Formu niteliğini alacak ve işbu onay süreci yeniden işlemeye başlayacaktır.

8. İLANLAR

8.1. Sanal Mağaza aracılığıyla hizmet veren Tedarikçi, Müşteri’ye tahsis etmek istediği Makina/Ekipmanlara ilişkin İlanlar hazırlayarak bunları Sanal Mağazasında yayımlayacak ve ilgili İlanların güncelliğinden, İlanda yer verilen Makina/Ekipman’a, donanıma ilişkin bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden münhasıran sorumlu olacaktır.

8.2. Müşteri’nin Sanal Mağazalar’da yer alan/listelenen İlanlar arasından talebine uygun ve dilediği hizmete ilişkin şartları taşıyan bir İlanı bulması durumunda Müşteri, ilan bilgilerini görüntüleyerek ve YANMAR Satış Ekibi ile iletişime geçerek teklif alma sürecini başlatacaktır.

8.3. Portal’da yer alan İlanlar ve İlanlarda yer verilen bilgiler Tedarikçi tarafından düzenlenmekte ve sağlanmakta olup; YANMAR’ın İlanlarda yer alan Makina/Ekipman bilgilerinin doğruluğunu yahut İlanların güncelliğini kontrol etme gibi herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri’nin işbu husus sebebiyle YANMAR’dan herhangi bir talepte bulunması ve zararının tahsilini talep etmesi durumunda işbu husus doğrudan TEDARİKÇİ’ye bildirilecek ve TEDARİKÇİ tarafından ilgili zararlar karşılanacaktır.

8.4. YANMAR’ın Portal’ın amacına ve Portal kullanım koşul ve esaslarına yahut hukuka aykırı faaliyet gösteren, İlanlarda yayımlayan Tedarikçi’nin yayımlamış olduğu herhangi bir İlanı kaldırma yahut Sanal Mağazasını kapatma hakkı saklıdır. İşbu hususa ilişkin Müşteri’nin YANMAR’dan herhangi bir talepte bulunması durumunda YANMAR’ın işbu talepleri doğrudan TEDARİKÇİ’ye yansıtacaktır.

8.5. TEDARİKÇİ, Sanal Mağazasını dondurma hakkını haiz olmakla birlikte Sanal Mağaza’nın dondurulması ile birlikte TEDARİKÇİ’nin yayımda olan ilamları yayımdan kaldırılacak ve TEDARİKÇİ yeni ilan ekleyemeyecektir.

9. SİPARİŞ

9.1. TEDARİKÇİ tarafından hazırlanan ve YANMAR aracılığı ile Müşteri’nin onayına sunulan Talep Formu, Müşteri’den gelen onay neticesinde; Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine yönelik işin standartlarının, hacminin, teslim tarihinin, birim fiyatının, koşul ve sair şartlarının belirlendiği ve tarafların uymakla yükümlü olduğu ilişkiyi ifade etmektedir.

9.2. YANMAR her ne kadar sözleşmesel olarak Müşterilerden ve TEDARİKÇİlerden bu yönde bir taahhüt almakta ise de Müşteri ve TEDARİKÇİ’nin sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır. YANMAR’ın, Portalın faaliyeti kapsamındaki nihai amacı, Müşteri ve TEDARİKÇİ’yi Teklif Formundaki bilgilere uygun şekilde oluşturulmuş Sipariş ilişkisi kapsamında Makina/Ekipman ve/veya hizmetin ifası için uzlaştırmaktır.

9.3. MÜŞTERİ’nin Teklif Formunu onaylaması halinde Teklif Formu uyarınca oluşacak Sipariş ilişkisinde yer alan hizmet kapsamı ve ödemeye ilişkin bilgiler bağlayıcı nitelikte olup, TEDARİKÇİ hizmeti Teklif Formu’nda belirtilen şekilde, sürede ve kapsamda ifa edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

10. REKABET

10.1. YANMAR, kendisine ait Makina/Ekipman ve/veya hizmetleri Portal’da yayımlamakta serbesttir.

10.2. YANMAR, kendi faaliyet konusu kapsamındaki mal/ekipman ve/veya hizmetleri, Portal’da yayımlayarak, Müşterilerden gelen Sipariş Formları uyarınca kendi Makina/Ekipmanlarıyla hizmeti tedarik etmekte serbesttir.

10.3. TEDARİKÇİ, işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca YANMAR’ın faaliyet gösterdiği bölgelerde, Portal aracılığı ile Makine/Ekipman veya hizmet tedarik ettiği Müşteriler ile hiçbir şekilde, Portal’ın iştigal konuları ile alakalı doğrudan veya dolaylı olarak ticari ilişki kurmamayı, müştereken iş yapmamayı, bu gerçek veya tüzel kişilere yönelik teklif veya sipariş vermemeyi-almamayı, ticari girişimde bulunmamayı peşinen beyan ve taahhüt etmektedir. TEDARİKÇİ, bu maddede belirtilen yükümlülüğüne aykırı davranışı halinde, YANMAR nezdinde haklı nedenle derhal fesih hakkı doğduğunu ve Portal’dan çıkarılacağını kabul eder. YANMAR’ın herhangi bir zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın,

10.4. YANMAR’ın işbu Sözleşme’nin ‘Rekabet’ başlıklı 9. maddesi kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması, kullanılmayan haktan veya diğer haklardan feragat olarak yorumlanmayacaktır.

11. YASAL DELİLLER

TEDARİKÇİ işbu Sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda YANMAR defter, belge ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu ve Taraflar arasındaki e-posta yazışmalarının da aynı şekil ve nitelikte delil kabul edileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde aynı zamanda bir delil sözleşmesi hükmündedir.

12. TEKNİK AKSAKLIKLAR

12.1. Taraflardan Kaynaklanan Teknik Aksaklık. Taraflardan birinin ya da ikisinin çalışma imkânını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen teknik aksaklıklar olması halinde, teknik aksaklığa maruz kalan Taraf diğer Tarafa derhal durumu bildirecek ve teknik aksaklığın giderilmesini temin amacıyla Taraflar gerekli her türlü tedbiri alacaktır. Teknik aksaklığın giderilmemesi halinde 12. maddeye göre tarafların fesih hakkı saklıdır.

12.2. Makine/Ekipman veya Hizmet Tedariki Sürecinde İşin Mahiyetinden Kaynaklanan Teknik Aksaklık. Teklif Formunda kararlaştırılan hizmet kapsamında yer almayan bir durum tespit edildiğinde hizmet derhal durdurulacaktır. TEDARİKÇİ veya Operatör, bu durumu herhangi bir müdahalede bulunmaksızın derhal YANMAR’a bildirecektir. Müşteri, problemin giderilmesi ve hizmet tedarikine devam edilmesi hususunda talebini YANMAR’a yazılı olarak ilettiği takdirde bu talep yeni bir Talep Formu ihtiva edecektir. YANMAR bu talebi ivedilikle değerlendirecek ve TEDARİKÇİ’nin, söz konusu problemin; hizmet için tedarik edilen Makine/Ekipman vasıtasıyla yerinde müdahale ile giderilebileceğini, bu müdahalenin ek bir çalışma izni gerektirmediğini, mahiyeti ile ilgili çalışma sahası içerisinde bilgilendirilmesi gereken resmi ve özel kurum ya da şahıs bulunmadığını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alındığını ve Operatörün ek müdahaleye konu işi yapmakta yeterli olduğunu gösterir belgeler ve sair evrakların bulunduğunu ayrıca; ek müdahalenin mevzuat kapsamında yasaklanmış olmadığını; sit alanlarına, tarihi/antik eserlere, kamu hizmetinde kullanılan herhangi bir yapı, cisim veya sisteme zarar verilmeyeceğini YANMAR’a yazılı olarak garanti etmesi ve işbu Sözleşme kapsamındaki tüm diğer yükümlülüklerinin ek müdahale için de geçerli olduğunu teyit etmesi şartıyla YANMAR, TEDARİKÇİ’ye ek müdahale için onay verebilir. TEDARİKÇİ’nin yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmet ve kapsamı Sipariş Formu’nda açık bir şekilde tüm detayları ile belirtilmiş olup TEDARİKÇİ, YANMAR’ın yazılı onayını almaksızın Sipariş Formunda kararlaştırılan hizmet dışında ek bir müdahalede bulunamaz. TEDARİKÇİ’nin yukarıda sayılan beyanlarını, Müşteri’nin de onayını alarak derhal YANMAR’a iletmesi ile yeni bir Teklif Formu oluşturulmuş olacaktır. Müşteri’nin ödemeyi YANMAR’a gerçekleştirmesi ile, işbu Sözleşme kapsamında yeni bir Sipariş oluşturulmuş kabul edilecek ve Sözleşmenin tüm hükümleri ek müdahale hizmeti için de geçerli olacaktır. YANMAR hiçbir aşama veya durumda ek müdahaleden dolayı sorumluluk kabul etmez. TEDARİKÇİ, ek müdahaleden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3. Makine/Ekipman veya hizmet tedariki sürecinde işin mahiyetinden kaynaklanan teknik aksaklığın, ek bir müdahale ile giderilemeyeceğinin anlaşılması veya YANMAR’ın TEDARİKÇİ’nin ek müdahale talebine onay vermemesi halinde TEDARİKÇİ, Teklif Formu kapsamında yer almayan herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. Böyle bir durumda, Müşteri’den gelen talep neticesinde YANMAR, problemin giderilmesi ve ek müdahale için Makine/Ekipman veya hizmet tedarikinin sağlanması hususunda, Portal’daki en uygun tedarikçi ile Müşteriyi eşleştirecektir.

13. MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifasının Taraflardan birine veya her iki Tarafa da yüklenemeyen haller nedeniyle tamamen imkansızlaşması halinde, yükümlülüğünü yerine getiremeyecek Taraf, deprem, yangın, sel baskını vb. doğal/tabii afetler ile seferberlik ve/veya savaş ilanı, genel grev, salgın hastalık, toplumsal olaylar gibi mücbir sebep sayılacak hallerin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç 5 gün içerisinde iddiasını ispatlayacak belgeleri de eklemek suretiyle mücbir sebep halini ve bu nedenle ifanın imkansızlaştığını diğer Tarafa yazılı olarak bildirecektir. İfa imkânsızlığının 30 günden fazla sürmesi halinde Sözleşme kendiliğinden ve tazminatsız olarak sona erecektir. Şöyle ki; ifa imkânsızlığını mücbir sebeplerden kaynaklanmayan bir sebep ile gideremeyen Taraf diğer Tarafın maruz kaldığı her türlü zarar ve kar kaybını tazmin ile yükümlüdür.

Taraflardan biri için ifasının kısmen imkânsızlığının ortaya çıkması durumunda, mücbir sebepten etkilenmeyen yükümlülüklerin ifasına devam olunur. Bu halde Sözleşmenin devamı Taraflar açısından Sözleşmeden beklenen faydayı sağlamayacak ise Taraflar karşılıklı mutabakat ile Sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

14. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerli olacak ve ihtilafların halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

15. HABERLEŞME VE TEBLİGAT

15.1. Taraflar arasındaki her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Taraflar, sadece fiyat ve genel kondisyon değişikliklerinin ve siparişlerin e-posta yoluyla gönderileceğini ve bunun hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğurmasını kabul etmişlerdir.

15.2. Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, Sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

16. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

16.1. Taraflardan her biri diğer taraf hakkında bu Sözleşme ile ilgili ve /veya Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla bilinenler dışındaki, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç diğer Tarafın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerin de bu yükümlülüğe uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler.

16.2. İşbu Sözleşme konusu hizmetin operatör vasıtası ile yerine getirilmesi durumunda, Operatör; TEDARİKÇİ’nin isim, unvan, kartvizit, adres ve sair her türlü bilgilerini; TEDARİKÇİ’nin işlem hacmini, iş modellerini, piyasa bilgilerini, marka, patent, endüstriyel tasarımlarını, finansal ve hukuki bilgileri ile söz konusu hizmet bedelini, Sözleşme kapsamına dahil teknik, ticari, resmi ve sair tüm hususları ve TEDARİKÇİ’nin ifşa olmasına sebep olacak her türlü bilgi ve belgeyi açıkça veya zımni olarak bildirilsin veya bildirilmesin saklı tutacağını, bunlarla ilgili olarak her ne suretle olursa olsun kimseye bilgi vermeyeceğini kabul ve beyan eder. Operatörün bu hükme uymayan eylemlerinden TEDARİKÇİ sorumludur. TEDARİKÇİ, Operatörün gizliliği ihlal eden davranışları nedeniyle YANMAR ve Portal’ın uğradığı her türlü zararı nakden ve defaten tazmin eder. YANMAR’ın, işbu hükme uyulmamasından dolayı madde 9.3 ve 9.4’te belirtilen hakları saklıdır.

16.3. Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşme uyarınca, gerek kendi topladıkları gerek ise Sözleşme’nin ifası sırasında karşı Taraftan edindikleri çalışan ve müşteri verileri dahil olmak üzere ve fakat sınırlı olmamak üzere her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatına, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun olarak işleyeceklerini, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve kişisel verilerinin korunması hakkına saygılı olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.4. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü veriyi ifade etmekte olup Taraflar arasında aralarındaki işbu Sözleşme uyarınca herhangi bir kişisel veri paylaşımı olması halinde, Taraflar kendisi ile paylaşılan bahse konu kişisel verilerin veri güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.5. Tarafların birbirlerinden edindikleri kişisel veriler, sadece işbu Sözleşmenin ifası amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir. Taraflardan birinin bu yükümlülüğe aykırı olarak kişisel verileri amacı dışında kullanması halinde, amaç dışı kullanım sebebiyle karşı Tarafta oluşacak olan her türlü zarardan işbu maddeye aykırı davranan Taraf sorumlu olacaktır.

16.6. Taraflar, aralarındaki işbu Sözleşme uyarınca elde etmiş oldukları karşı Tarafa ait kişisel verileri karşı Tarafın yazılı onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmayacağını ve bu verileri amaç dışı kullanmayacağını kabul eder.

16.7. Taraflar, hukuki yükümlülükleri de dahil olmak üzere her ne koşulda olursa olsun diğer Tarafın kendisiyle paylaşmış olduğu verilerin üçüncü bir kişi veya ilgili kişi Tarafından talep edilmesi halinde derhal diğer Tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür.

16.8. Taraflar, kendi bünyelerinde topladıkları ve karşı Taraf ile paylaşmadıkları kişisel verilerin güvenliğinden tek başına sorumludur. Ancak karşı Taraf ile paylaşılan kişisel verilerin, verinin aktarılan Tarafça korunamaması ve veri güvenliğinin ihlal edilmesi sonucunda karşı Tarafta oluşacak zararlardan diğer Taraf sorumlu olacaktır.

16.9. TEDARİKÇİ, Makina Ekipman Kullanım Sözleşmesi uyarınca ve doğrudan Müşteri ile iletişimi sonucunda elde ettiği her türlü kişisel verilerin ve gizli bilgilerin güvenliğinden ve ilgili sair mevzuat uyarınca işlenmesinden tek başına sorumlu olup bahse konu verilerin ve gizli bilgilerin güvenliğinin sağlanamaması, işbu Sözleşmenin ifası amacında kullanılması veya herhangi bir üçüncü kişi ile hukuka aykırı olarak paylaşılması durumunda YANMAR’ın her türlü zararını tazminle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.10. Tarafların birbirlerinden edindikleri çalışanlarına yönelik kişisel veriler, işbu Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında iletişim kurulabilmesi amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir. Taraflar birbirlerinin çalışanlarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek tüm yasalara ve mevzuata uyacaklarını garanti ve taahhüt ederler.

16.11. Taraflar, Sözleşme ve hizmetler kapsamında taraf olacakları bir anlaşmazlığın çözümlenmesi konusunda birbirleri ile tam bir işbirliği ilişkisi yürüteceklerdir. Yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlar ile yetkili yargı mercilerinin taleplerini makul ölçüde karşılamak için gerekli belgeleri, bilgileri ve sair her türlü desteği vereceklerdir.

16.12. Tedarikçi çalışanlarını KVKK ve ikincil mevzuatı çerçevesinde bilgilendirecek, KVKK ve ikincil mevzuatı kapsamında gerekli organizasyonel tedbirleri alacak, yalnızca ilgili personelin Kişisel Veriler’e erişimine izin verecek ve çalışanlarının KVK Mevzuatına uygun davranmalarını sağlayacaktır.

16.13. Tedarikçi, YANMAR tarafından kendisine sunulan Müşteri Ekranı üzerinden hiçbir veriyi özellikle kendisi ya da üçüncü kişiler için yarar sağlama amacı başta olmak üzere herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, özellikle müşteri verileri ve iletişim verilerini kendisine yarar sağlama amaçlı olarak kullanmayacağını, söz konusu verileri işin görülmesi hariç hiçbir suretle telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri iletmek için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. GENEL HÜKÜMLER

17.1. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin TEDARİKÇİ tarafından bir defa veya müteaddit defalar ihlali halinde YANMAR’ın sessiz kalması ve yasal haklarını kullanmaması, diğer ihlal hallerinde de YANMAR’ın bu haklarını kullanmaktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

17.2. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir sebep ile ortaya çıkan geçersizliği, Sözleşmenin diğer sair hükümlerinin geçerliliğine de halel getirmez. Taraflar geçersiz olan Sözleşme hükmü için söz konusu maddenin anlam, amaç ve iktisadi kapsamına ters düşmeyen, yakın bir amaca hizmet eden ve kanuni düzenlemelere aykırı olmayan başka bir hükmün geçerliliği hususunda anlaşacaklardır.

17.3. TEDARİKÇİ yazılı olarak yaptığı irade açıklamalarının geçerliliğine, kendi iradesini yansıttığını ve bunların yazılı delil olarak kendisini bağladığını kabul eder.

17.4. İşbu Sözleşme kapsamında üstlenileceği beyan ve taahhüt edilen hizmetler ve tedarikler kural olarak TEDARİKÇİ özelinde taahhüt edilmiş olduğundan ötürü TEDARİKÇİ’nin Sözleşme ve/veya Sipariş kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü kısmen veya tamamen Sözleşme dışı üçüncü taraflara devretme hakkı yoktur. Bu şekildeki bir devir herhangi bir ihtar veya ön şarta bağlı olmaksızın YANMAR’a haklı sebep ile fesih hakkı tanır ve bu fesih neticesinde meydana gelen ve gelebilecek olan her türlü zarar ve kar kaybı TEDARİKÇİ’ye fatura edilir.

17.5. TEDARİKÇİ, hakkında iflas muamelelerinin başlaması halinde durumu derhal yazılı ve iadeli taahhütlü olarak YANMAR’a bildirmekle yükümlüdür. İflas, tasfiye veya buna benzer oluşumlar ile ilgili prosedürlerin başlaması veya başlama ihtimali nedeni ile TEDARİKÇİ taahhütlerini zamanında teslim edilememe tehlikesinin belirmesi halinde YANMAR muaccel fakat ödenmemiş TEDARİKÇİ borçlarını da tahsil etmek ve varsa vadesinden önce cari hesabından kesme ve TEDARİKÇİ ile yürütülen ilişkiyi sonlandırarak Sanal Mağaza’yı kapatma hakkına sahiptir.

17.6. TEDARİKÇİ Sözleşme hükümlerini okuduğunu, Sözleşmede yer alan her bir maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduğunu, hükümlerini aynen yerine getireceğini, beyanlarının doğruluğunu gayrikabili rücu surette kabul ve taahhüt eder.

17.7. Sözleşme ve ekleri ile bağlı diğer belgeler üzerinde yapılan değişiklikler Tarafların hepsinin yazılı beyan ve yetkili imzalarını içermediği sürece geçerli olmayacaktır.

18. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

18.1. İşbu Sözleşme 1 (bir) yıl süreli olarak imzalanmıştır. Taraflar, herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda 30 gün önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshedebilir. Şu kadar ki fesih ihbarı, karşı Tarafa ulaştığı andan itibaren 30 gün sonra ve her hâlükârda devam eden iş varsa tamamlanmasına müteakip yürürlüğe girecektir.

18.2. TARAFLAR’dan herhangi biri diğer Tarafa Sözleşme’nin sona ermesi talebini Sözleşmenin sona ermesi tarihinden 30 gün önce yazılı olarak bildirmediği takdirde Sözleşme aynı şartlarla ve birer yıllık süreler ile otomatik olarak uzayacaktır.

18.3. Sözleşmenin feshedilmesi halinde YANMAR, TEDARİKÇİ’ye ilişkin Makina/Ekipman ve/veya hizmetlerin sunumunu Portaldan derhal kaldıracaktır.

18.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi, Sözleşme’nin Taraflar’dan herhangi biri tarafından herhangi bir nedenle fesih edilmesi veya Sözleşme’nin herhangi bir nedenle münfesih olması durumunda işbu madde ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması başlıklı 15. madde 18.5. Taraflar arasında aynen geçerli ve yürürlükte kalmaya veya hukuken bağlayıcı olmaya devam edecektir.

19. İMZA VE YÜRÜRLÜK

19.1. Toplam 19 maddeden oluşan bu Sözleşme [_/_/2020] tarihinde okunup mutabık kalındıktan sonra Taraflarca iki nüsha halinde imzalanmıştır.

19.2. YANMAR ile TEDARİKÇİ arasında imzalanan işbu Sözleşme, TEDARİKÇİ tarafından sağlanan bilgi ve belgelere ilişkin gerekli kontrol çalışmalarının Sözleşme ölçüleri içinde tamamlanarak mutabakat sağlanmasından sonra YANMAR tarafından uygulamaya alındığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

Ekler:

Ek-1: Portal Kullanım Sistematiği