Yanmar Turkey Makine A.Ş. (“Yanmar”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Yanmar olarak makinagetir.com üzerinden Kurumsal Üye olarak iş makinası kiralama faaliyetlerinin tarafı olan Kurumsal Üyelerimize ve yetkililerine ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

Yanmar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Yanmar ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Çınarlı Mahallesi Fatih Cad. No: 16 -18/21 Konak/İZMİR adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Yanmar’dır.

İşlenen Kişisel Veriler

Yanmar’a ait Makina Getir markamızın internet sitesinden Kurumsal Üye olarak doğrudan size ya da yetkilisi olduğunuz şirkete ait makinanızı kiraya vermek istemeniz halinde Yanmar tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ad-soyad, e-posta, cep telefonu, şifre, çalıştığınız şirket ve şirketteki pozisyon, işletme tipi, şirketin faaliyet alanı ve alt sektörü, şirketin şahıs şirketi olduğu takdirde vergi numarası veya T.C. kimlik numarası bilgisi, KEP adresi ve şirket iletişim numaraları, kurumsal e-posta hesabınız, fatura bilgileri, teslimat adresi ile fatura adresinin farklı olduğu hallerde teslimat adresi bilgileri, sicil ve vergi numarası bilgileri, e-fatura ve e-fatura mükellefi olup olunmadığı, kullanıcı geçmişiniz, talep ve şikayetleriniz, iş makinası ruhsat bilgisi gibi bilgilerinizdir.

Kurumsal Üyeliğinizin oluşturulması akabinde mağaza/dükkan oluşturarak tedarikçi olmak istemeniz halinde ise yukarıdaki kişisel verilerinize ek olarak Yanmar tarafından kurumunuza yönelik belirteceğiniz mağaza adı, mağaza sahibinin ad-soy ad bilgisi, şirketinizin profili, mağazanızın konumu, hizmetlerinizin verileceği konum bilgileri, banka hesap bilgileriniz ve hakkınızdaki şikayet talepleri gibi verileriniz toplanarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yanmar tarafından kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi ve korunması ile sözleşmenin kurulması veya ifası kapsamında talepleriniz uyarınca sizlerle iletişim kurmak, makine kiralama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, hizmetlerin sunumu, fatura işlemlerinin yürütülebilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, makinaların sevkiyatı, makinalar hakkında bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve yerine getirilmesi, gerek Şirketimizin gerek ise Sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi amaçlarıyla işlenmekte ve reddetme hakkınızı kullanmadığınız sürece kurumsal adresleriniz üzerinden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyeti yürütülmesi kapsamında iletişim sağlanması amacı ile verileriniz işlenebilmektedir. Ayrıca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile şirketimizin meşru menfaatleri uyarınca kişisel verileriniz anonim hale getirilerek istatistiki verilere ulaşılması, müşteri portföyünün anlaşılması ve hedef kitlenin tespit edilmesi amacıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bununla birlikte şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iştirak ve bağlı ortaklarımıza, iş ortaklarımıza, makinenizi kiralayan Bireysel Üyelerimize, denetim firmalarına, hizmet aldığımız firmalara, kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teslimatın gerçekleştirilebilmesi, ödeme ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, denetim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, reklam, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iletişimin kurulabilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde Yanmar’ın yurt dışındaki iştirakleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca elektronik ortamda iletişim kurulması ve bulut hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla bahse konu hizmetlerin alındığı tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilmekte, bu hizmet sağlayıcıların yurtdışında olması halinde açık rızanız uyarınca veri işleyenlere aktarım gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Yanmar tarafından makinagetir.com internet sitesinde yer alan Kurumsal Üyelik Formu veya mağaza/dükkan oluşturmanız halinde burada yer alan form aracılığıyla, hesabınızda güncelleme yapmanız sebebiyle doğrudan Sizlerden üyelik sözleşmesi ilişkisi süresince toplanabilmektedir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Hesabım sekmesi altından kişisel verilerinizi güncelleyebilirsiniz. Yanmar bünyesinde işlenen kişisel veriler Kurumsal Üyelik Sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.

İlgili kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi yanmarturkey@hs01.kep.tr  tarafımıza iletebilirsiniz. Yanmar, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.