TAHSİS VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Tahsis ve Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”); İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 198676 sicil numarası ve 0936069192000001 MERSİS numarası ile kayıtlı, merkezi Çınarlı Mahallesi Fatih Caddesi No:16-18/21 Konak, İzmir adresinde bulunan Yanmar Turkey Makine Anonim Şirketi (Bundan böyle “YANMAR” olarak anılacaktır)

ile,

makinagetir.com internet sitesine (“Portal”) üye olan ve hizmet almak isteyen kullanıcı (“MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Yanmar ile Müşteri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMEDE YER ALAN TERİMLER

Yanmar                                : Portal’da Sanal Mağazalar aracılığıyla verilen makina kiralama hizmeti kapsamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun uyarınca elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,

Admin Paneli                     : Portal içinde bulunan ve yalnızca YANMAR ve YANMAR nezdinde oluşturulmuş Satış Ekibi tarafından erişim sağlanabilen, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikinin koşullarının Tedarikçi ve Müşteri’ye SMS ve/veya e-posta yolu ile ulaştırılmasını sağlayan paneli,

Ekspertiz                             : Müşteri tarafından hazırlanmış olan Talep Formu kapsamında Tedarikçi’nin ve/veya YANMAR’ın, sözlü veya mahallinde keşif suretiyle yapmış olduğu uzman incelemesini,

Makina/Ekipman              : MÜŞTERİ tarafından talep edilen hizmet kapsamında tahsis edilecek ve kullanılacak olan iş makinası, ekipman, araç, gereç, aygıt ve donanımı,

Makina/Ekipman ve/veya

Hizmet Bilgileri Formu   : TEDARİKÇİ’nin, hizmet kapsamında kullanmayı taahhüt ettiği Makina/Ekipmanın cinsini, modelini, ağırlığını, markasını, yaşını ve sair bilgilerini girdiği formu,

Mesai Saati                          : İş günleri içerisinde 09:00-17:00 arasındaki zaman dilimini,

Müşteri                                : YANMAR’ın makinagetir.com adresindeki internet sitesi üzerinden, YANMAR tarafından görevlendirilen yahut Sanal Mağazalar aracılığıyla hizmet veren Tedarikçi’den, hizmet tedariki sağlayan tüzel kişiyi,

Teklif Ekranı                      : Portal’a üye olan MÜŞTERİ’nin Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine ilişkin olarak YANMAR tarafından iletilen koşullara, yine Portal üzerinden ulaşmasını sağlayan ekranı/sayfayı,

Operatör                             : Hizmet tedariki yapan Tedarikçi’nin, bu iş sırasında işin amacına uygun olarak çalıştırdığı mevzuat uyarınca gerekli her türlü belge, ruhsat ve izinlere sahip Tedarikçi’nin veyahut YANMAR tarafından onaylanacak üçüncü kişilerin bordrosuna kayıtlı çalışan, Makina/Ekipmanı kullanarak, işin görülmesine yardımcı olan kişi veya kişileri,

Tedarikçi                             : Portal’da yer verilen her türlü faaliyete ilişkin hizmet tedarikinde bulunan, taahhütleri uyarınca hizmet sunmakla yükümlü olan tüzel kişiyi,

Mağaza Ekranı                   : Portal’a üye olan Tedarikçi’nin Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine ilişkin olarak YANMAR tarafından iletilen koşullara, yine Portal üzerinden ulaşmasını sağlayan TEDARİKÇİ’nin ilan verebileceği ve Mağaza Bilgilerini değiştirip güncelleyebileceği ekranı/sayfayı,

Portal                                    : YANMAR tarafından kurulan ve işletilen, her türlü hakkı YANMAR’a ait olan makinagetir.com adresinden üye olunarak hizmet sunulmasına aracılık eden platformu,

Talep Formu                       : MÜŞTERİLERİN isim, soy isim, cep telefonu numarası ve adresleri ile beraber, talep ettikleri makina/ekipmanın cinsini, modelini boyutlarını; makina/ekipmanı kullanacakları zaman dilimini, yeri ve bölgeyi (adres), kullanım amaçları ve işin tanımını, Tedarikçi tarafından sağlanacak bu hizmetten bir Operatör vasıtasıyla yararlanmak istedikleri takdirde bu durumu, iş detaylarını Portal’a yükleyerek YANMAR’a ilettikleri formu,

Teklif Formu                      : YANMAR’a MÜŞTERİ tarafından iletilen Talep Formu’nun, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine yönelik işin bütününe dair faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve işin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi akışının doğru ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla, MÜŞTERİ ile iletişime geçen Tedarikçi ve/veya direkt olarak YANMAR tarafından gerçekleştirilen ekspertiz sonucunda; YANMAR tarafından hazırlanarak önce Tedarikçi’ye, Tedarikçi’nin şartları kabul etmesinin ardından Müşteri’ye iletilen formu,

Sipariş                                  : Tedarikçi ve Müşteri arasında, YANMAR’ın düzenlemiş olduğu Teklif Formu kapsamında Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine yönelik işin standartlarının, hacminin, teslim tarihinin, birim fiyatının, koşul ve sair şartlarının belirlendiği ve tarafların uymakla yükümlü olduğu ilişkiyi,

Sanal Mağaza                     : Portal’da belirlenen ve Sanal Mağaza Açma Koşulları ile ortaya konulan usul ve kurallara uygun olarak makine kiralama hizmeti verilebilen, işbu Makina/Ekipman’a ilişkin bilgilerin ve Sanal Mağaza sahibi TEDARİKÇİ’nin iletişim ve sair bilgilerinin yer aldığı sanal alanı, ifade etmektedir.

3. TALEP VE TEKLİF KAPSAMI

Yapılacak iş kapsamı :

Kullanılacak Makina/Ekipman Bilgisi :

Hizmetin ifa edileceği yer :

Hizmet başlangıç tarihi :

Hizmet süresi :

Hizmetin tamamlanma günü/saati :

Nakliye bedeli :

Ek tüketim giderleri :

Hizmet bedeli :

Operatör hizmeti :  

4. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ

İşbu Sözleşme Tarafların taahhütlerini ve 3. maddede detayları belirtilen hizmetin ifası için belirlenen şart ve koşulları kapsar.

5. SÖZLEŞMENİN KONUSU

5.1.  İşbu Sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin her türlü hakkı YANMAR’a ait olan Portal’da Sanal Mağazalar aracılığıyla hizmet tedarik eden tedarikçiler arasından talebine uygun dilediği hizmeti sunmakta olan tedarikçiyi seçerek hizmet temin etmesi ve YANMAR tarafından uygun hizmet portföyü içerisinden 3. maddede detayları belirtilen işin niteliğine uygun olarak seçilecek bir Tedarikçi tarafından sağlanan Makina/Ekipman’ın, belirtilen süre veya amaçla sınırlı olmak üzere, Operatörlü veya Operatörsüz olarak MÜŞTERİ’ye hizmet verilmek üzere sunulmasıdır.

5.2. YANMAR, MÜŞTERİ’den gelen talep doğrultusunda, kendi portföyü üzerinden seçeceği bir Tedarikçi yahut MÜŞTERİ’nin kendi ihtiyacına uygun seçeceği bir Tedarikçi tarafından sağlanacak Makina/Ekipman ve/veya hizmeti Operatörlü veya Operatörsüz olarak gerekli ek aksesuar ve teçhizatla beraber 3. maddede detayları belirtilen hizmetin ifasının yerine getirilmesi için tahsisini sağlayacaktır. İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından hazırlanan Talep Formu uyarınca hazırlanarak, Tedarikçi Ekranı ve Müşteri Ekranı’na gönderilecek Teklif Formu’nun Tedarikçi ve MÜŞTERİ tarafından onaylanması ve ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmesi ile Sipariş kesinleşmesi halinde ve MÜŞTERİ’nin ihtiyacı doğrultusunda doğrudan Sanal Mağaza sahibi Tedarikçi ile kuracağı hizmet ilişkisi akabinde YANMAR ile MÜŞTERİ arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar geçerli olacaktır.

5.3. MÜŞTERİ, Makina/Ekipman ve donanımları Sözleşme’de ve Sipariş’te belirtilen amacının dışında kullanmayacak/kullanılmasını talep etmeyecek, Operatörü de buna zorlamayacaktır. Aksi takdirde YANMAR’ın tahsis ettiği tüm Makina/Ekipman ve hizmeti derhal iade alarak meydana gelen olası zararları ve kazanç kaybını tazmin etme hakkı saklıdır. Bu durumda MÜŞTERİ Sipariş ile onaylanan ve tahsis edilen tüm Makina/Ekipman ve hizmetlerin tam ücretini ödeyecektir.

6. SÖZLEŞMENİN AMACI

Sözleşme, Portal aracılığıyla online bir pazar alanı oluşturarak Sözleşme kapsamındaki Makina/Ekipmanı bir Operatör vasıtasıyla veya Operatörsüz olarak MÜŞTERİ’nin hizmetine tahsis etmek isteyen YANMAR ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkinin kapsam ve sınırlarını belirler.

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. TAHSİS ve HİZMETTEN YARARLANMA ŞARTLARI

7.1.1. Sözleşme konusu Makina/Ekipmanlar Sözleşmede belirtilen çalışma sahasından başka bir yere kesinlikle götürülmeyecek ve nakledilmeyecek, işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen yapılacak iş kapsamı dışında veya başkaca amaçlara hizmet etmeye yönelik olarak kullanılmayacaktır.

7.1.2. Sözleşme konusu Makina/Ekipmanların Operatörlü olarak kullanılacağı belirtilmiş ise YANMAR tarafından görevlendirilen Operatör dışında, MÜŞTERİ’nin personeli olsun olmasın herhangi bir üçüncü kişinin Makina/Ekipmanları kullanması kesinlikle yasaktır. İşbu hususa aykırı davranan MÜŞTERİ, Makina/Ekipmanın görevlendirilen yetkili operatör harici kişilerce kullanımı sebebiyle doğan her türlü doğrudan yahut dolaylı zarardan münferiden sorumlu olacaktır.

7.1.3. MÜŞTERİ, gerekli çalışma izinlerinin alınmaması ve çalışma sahası içerisinde bilgilendirilmesi gerekli kurumların bilgilendirilmemesi gibi YANMAR’dan kaynaklanmayan sebepler neticesinde Makina/Ekipmandan yararlanmadığından, işi başlatmadığından ya da işin durmasından bahisle işbu Sözleşme ile belirlenmiş olan ücretten ve hizmet bedelinden herhangi bir kesinti yapamaz.

7.1.4. MÜŞTERİ’nin, iş güvenliği de dahil olmak üzere alınması gereken önlemleri ve izinleri almamasından, çalışma sahasının emniyetinin sağlanmamasından, Makina/Ekipmanları mevzuata aykırı yerlerde ve aykırı şekilde kullanmasından veya MÜŞTERİ’nin diğer sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan herhangi bir arızanın veya idari yaptırımın söz konusu olması halinde işbu husustan doğan her türlü zarar ve idari yaptırım her şart ve koşulda MÜŞTERİ’ye fatura edilecek ve MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir.

7.1.5. Uzun süreli hizmet alınması halinde Makina/Ekipmana her ay 28 (yirmi sekiz) gün için minimum 1 (bir) maksimum 3 (üç) gün (makinanın cinsine ve yaşına göre değişkenlik gösterebilir) bakım fırsatı süresi verilir. Uzun süreli hizmetten anlaşılması gereken; Makina/Ekipmanın, özelliğine göre olağan veya gerekli bakım tarihleri arasında geçecek olan süreden fazla süreli bir hizmet için MÜŞTERİ’ye tahsis edilmesi durumudur.  

7.1.6. Makina/Ekipmanda MÜŞTERİ’den kaynaklanmayan bir arızanın vuku bulması durumunda bakım/arızanın giderilmesi için gereken süresinin mesai saatleri içerisinde 12 (oniki) saati aşması ya da ilk mesai saati başlangıcını takiben ilk 12 (oniki) saati aşması durumunda ve MÜŞTERİ’nin talebi halinde YANMAR, makul bir süre içerisinde işin niteliklerine uygun ikame bir Makina/Ekipman sağlayabileceği gibi Sanal Mağaza sahibi Tedarikçi’den ifa etmekle yükümlü olduğu hizmeti yerine getirebilmesi adına MÜŞTERİ’ye ikame bir Makina/Ekipman tahsis etmesini de talep edebilecektir. MÜŞTERİ’den kaynaklanmayan arızalardan kaynaklı beklemeler hizmet süresine bedelsiz olarak eklenecektir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ nezdinde doğabilecek menfi, müspet, kar kaybı gibi zarar da dahil olmak üzere hiçbir zarardan YANMAR sorumlu tutulamaz.

7.1.7. İhtiyaç duyulduğunda MÜŞTERİ, YANMAR’dan veya Tedarikçi’den mevcut yasal düzenlemelerin izin vermiş olması ve gerekli izinleri almış olduğu kabulü ile Makinayı gece vardiyasında da çalıştırma talebinde bulunabilir.

7.1.8. Makina/Ekipman veya hizmet MÜŞTERİ haricinde üçüncü kişi veya kurumlara Sipariş’te belirtilen adres içinde ve kısmen dahi olsa tahsis edilmeyecek olup hizmete konu Makina/Ekipman sadece tahsis edilen hizmet kapsamında kullanılacaktır. Aksi takdirde YANMAR derhal tahsisi geri alacak olup her halükarda tahsis ücretinin tamamı MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

7.1.9. Makina tehlikeli bölgelerde gerekli güvenlik önlemleri ve tedbirler alınmadan; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Define Arama Yönetmeliği, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve sair mevzuat gereği üzerinde saha çalışmasının yapılmasının yasaklandığı sit alanı, askeri bölge vb. yasak bölgelerde ise gerekli izinler alınmadıkça hiçbir şekilde çalıştırılmayacaktır. MÜŞTERİ, bilgisi dâhilinde olan veya olması gereken her türlü olağan dışı durumu en geç tahsisin ilk iş günü YANMAR’a bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ ve Tedarikçi’nin bu hükme aykırı davranması halinde idari mercilerden gelebilecek yaptırımlardan YANMAR’ın hukuki, cezai ve idari sorumluluğu bulunmamakta olup; ilgili yaptırımlardan ve doğacak herhangi bir zarardan sorumluluk kusurları oranında müştereken MÜŞTERİ ve Tedarikçi’ye ait olacaktır.

7.1.10. Müşteri, çalışma sahasında veya işyerinde mevzuatın öngördüğü her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirini alacağını beyan ve taahhüt eder. Uygulanması gereken iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından ve Makina/Ekipmanın amacına ve tahsisine uygun usul ve şekillerde kullanılmamasından kaynaklı meydana gelecek hukuki ve cezai sorumluluktan YANMAR sorumlu tutulamaz. YANMAR’ın herhangi bir talep veya yaptırıma maruz kalması halinde MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklı olduğu gibi MÜŞTERİ, YANMAR’ı her türlü sorumluluk ve yaptırımdan ari tutmak için gereken her türlü önlemi almayı ve işlemi gerçekleştirmeyi beyan ve tekeffül etmektedir.

7.1.11. MÜŞTERİ gerekli çalışma izinlerinin alınmaması, yapılacak işin mahiyeti ile ilgili çalışma sahası içerisinde bilgilendirilmesi gereken resmi ve özel kurum ya da şahısların bilgilendirilme ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması konusunda Makina/Ekipmanın tedarikçisi, bulunması halinde Operatör ve YANMAR ile işbirliği halinde olacaktır. MÜŞTERİ tarafından alınması gereken izinlerin ve yapılması gereken bildirimlerin yapılmamış olması sebebi ile hizmetin durması, sona ermesi ya da hiç başlayamaması hallerinde belirlenen hizmet bedelinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın tahsil edileceğini MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.1.12. MÜŞTERİ, hiçbir şekilde Portal’da yer alan kimlik, iletişim, adres vb. bilgilerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, YANMAR’a sağladığı bilgilerinin güncelliğinden ve doğruluğundan münhasıran kendisi sorumludur, bu kapsamda söz konusu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal YANMAR’a bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, bu bilgilerin güncel yahut doğru olmaması nedeniyle doğabilecek aksaklık, eksiklik zarar ve kayıplardan YANMAR’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

7.1.13. MÜŞTERİ, YANMAR’a sağladığı kişisel verilerin ve sair bilgilerin işin görülmesi amacı ile üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

7.1.14. İşbu Sözleşme konusu hizmetin ifa edilme sürecinde, MÜŞTERİ nezdinde haciz/tedbir vb. işlemlerinin uygulanması halinde, icra memurunun hataen MÜŞTERİ zilyetliğinde bulunan ancak mülkiyeti Tedarikçi veya YANMAR’a ait olan Makina/Ekipmanı hacze konu yapmaları durumunda, MÜŞTERİ derhal Makina/Ekipmanın maliki lehine istihkak iddiasında bulunacak ve bu iddiasını destekler nitelikteki Formları, Fatura ve sair belgeler ile kanıtlayacaktır. MÜŞTERİ, olası bir hak kaybını önlemek için tüm tedbirleri alacak ve YANMAR ile Tedarikçi’ye durumu derhal bildirecektir.

7.1.15. MÜŞTERİ, hizmetin ifa tarihinden 48 (kırksekiz) saat öncesine kadar Tedarikçi’nin Sanal Mağaza bilgilerinde yer alan e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle hizmetin ifa tarihinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunabilecek; tarafların mutabakatı halinde hizmet işbu tarihte ifa edilecektir. Ancak 48 (kırksekiz) saatten daha az bir süre kalması halinde iletilecek taleplerde Tedarikçi’nin ilgili talebi kabul etmeme hakkı ve iptal hakkı saklı olmakla birlikte MÜŞTERİ’nin yapılan ödemenin iadesini talep etmesi mümkün olmayacaktır.

7.2. TAHSİS ve HİZMET KONUSU MAKİNALARIN TESLİMİ

7.2.1. İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından talep edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmetler için YANMAR tarafından verilmiş herhangi bir kiralama veya tahsis taahhüdünü içermemektedir. YANMAR, Portal aracılığıyla Makina/Ekipman kiralama faaliyetine ilişkin bir sanal pazar alanı oluşturmakta MÜŞTERİ ile Tedarikçi arasında mutabakatın sağlanması halinde Portal kapsamında sunulan hizmet ifa edilmektedir. Bu doğrultuda işbu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin bir veya daha fazla Makina/Ekipman ve/veya hizmet için Teklif Formu ile verdiği siparişe uygun olarak hazırlanan Teklif Formu’nun içeriğinin Tedarikçi ve MÜŞTERİ tarafından onaylanması halinde uygulanacak olan şartları belirlemektedir.

7.2.2. MÜŞTERİ, Sipariş’te Operatörsüz olarak kullanılacağı belirtilmiş Makina/Ekipmanları teslim alırken gerekli muayene ve incelemeyi yapmakla yükümlü olup Makina/Ekipmanların kullanıma hazır ve uygun şekilde teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ bu konuda sonradan tespit edilen eksikleri teslim aldıktan sonra derhal tespit ile aynı iş günü içerisinde YANMAR’a ve Tedarikçi’ye yazılı olarak bildirecektir. Herhangi bir tespit ve ihbar yapılmaması halinde tahsis sonrasında veya sırasında Makina/Ekipmanlarda oluşabilecek her türlü eksiklik ve Makina/Ekipman ve donanımlarda meydana gelebilecek olan bozulmalardan dolayı MÜŞTERİ, Tedarikçi’ye karşı doğrudan sorumlu olacak ve donanımda oluşacak zararı herhangi bir bildirime ve ihbara gerek kalmaksızın doğrudan tazmin edecektir.

7.2.3. Operatörlü veya Operatörsüz olarak kullanıma tahsis edilen Makina/Ekipman ve/veya hizmet, tahsis süresi sona erdiğinde veya her hâlükârda Sipariş’in amacına ulaşıldığında, Operatör veya Tedarikçi tarafından iade alınacaktır.

7.3. TAHSİS ve HİZMET BEDELİ, MESAİ SAATLERİ VE ÖDEMELER

7.3.1 Ödeme, Tedarikçi ve Müşteri’nin ekranlarında kabul ediyorum seçeneğini işaretlemelerinin ardından, Kredi Kartı Ödeme Ekranı vasıtası ile gerçekleşecektir.

7.3.2. Hizmet, Teklif Formunda belirtilen iş süresi kadar devam eder. Çalışmanın YANMAR’ın kusurundan kaynaklanan sebepler hariç olmak üzere Teklif Formunda belirtilen sürede tamamlanamaması halinde YANMAR ek ücret talep ederek hizmetin tamamlanması için gereken çabayı sarf eder. İşbu ek hizmet ve ücret gerektiren durumların hizmetin ifası sırasında meydana gelmesi durumunda işbu ücretler ifa sırasında ve nakit olarak ödenebilecektir. Hizmetin ifasında kullanılan iş Makina/Ekipman ve donanımlarının Teklif Formu’nda belirtilen oranda saat üzerinden hesaplanarak ayrıca faturalandırılacaktır.

7.3.3. Makina/Ekipman ve donanımlarının nakliyesinden kaynaklı her türlü masraf, Makina/Ekipmanın kullanılacağı ve sözleşmede belirtilen süre boyunca işin doğası kapsamında eriyen malzeme/tüketim giderleri olarak tanımlanan akaryakıt, lastik patlaması, lastik değişimi ile alakalı tüm masraflar Teklif Formu’nda belirtilen şekilde karşılanacaktır.

7.3.4. Tahsis bedeli iş başlamadan önce YANMAR’ın [●] Bankası [●] Şubesi TR[●] hesabına yatırılacaktır. Belirlenen ücretin ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde YANMAR’ın tahsisi geciktirme veya tamamen iptal etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ’nin bu şekilde ertelenen veya iptal edilen tahsis hakkında YANMAR’dan herhangi bir talebi olamayacaktır.

7.4. TALEP FORMU

7.4.1. MÜŞTERİLERİN, talep ettikleri Makina/Ekipmanın cinsini, modelini boyutlarını; Makina/Ekipmanı kullanacakları zaman dilimini, yeri ve bölgeyi (adres), kullanım amaçları ve işin tanımını, TEDARİKÇİ tarafından sağlanacak bu hizmetten bir Operatör vasıtasıyla yararlanmak istedikleri takdirde bu durumu, iş detaylarını ve çalışılacak bölgenin fotoğraflarını Portala yükleyerek YANMAR’a ilettikleri formu ifade etmektedir.

7.4.2. MÜŞTERİ, Talep Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Talep Formu’nu tedarik konusunu açıkça ortaya koyar bir şekilde eksiksiz olarak tanzim etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, YANMAR her ne kadar sözleşmesel olarak MÜŞTERİ’den bu yönde bir taahhüt almakta ise de MÜŞTERİ’nin sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır. YANMAR’ın, Portalın faaliyeti kapsamındaki nihai amacı, MÜŞTERİ’nin Talep Formundaki bilgilere uygun olarak, hizmet tedarikini sağlayacak bir Tedarikçi ile eşleştirilmesine aracılık etmektir.

7.5. TEKLİF FORMU

7.5.1. YANMAR’a MÜŞTERİ tarafından iletilen Talep Formu’nun, Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine yönelik işin bütününe dair faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve işin gerçekleştirilmesine yönelik bilgi akışının doğru ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla, MÜŞTERİ ile iletişime geçen Tedarikçi ve/veya direkt olarak YANMAR tarafından gerçekleştirilen ekspertiz sonucunda; YANMAR tarafından hazırlanarak önce Tedarikçi’ye, Tedarikçi’nin şartları kabul etmesinin ardından Müşteri’ye iletilen formu ifade etmektedir.

7.5.2. Tedarikçi, mesai saatleri içinde kendisine iletilen “Teklif Formu”nu 2 (iki) saat içerisinde; mesai saatleri dışında iletilen Teklif Formunu ise takip eden ilk iş günü mesai saatinin ilk 3 (üç) saati içerisinde incelemeyi, gerçekleştireceği inceleme akabinde “Kabul ediyorum.” seçeneğine tıklaması halinde, Teklif Formundaki tüm hizmetleri üstlenmeyi teyit etmiş addedileceğini ve teklif konusu Makina/Ekipman ve/veya hizmetleri, MÜŞTERİ talebine uygun şekilde Operatörlü veya Operatörsüz olarak, YANMAR’ın bildirdiği MÜŞTERİ’nin hizmetine tahsis edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5.3. YANMAR her ne kadar sözleşmesel olarak Tedarikçi’den bu yönde bir taahhüt almakta ise de Tedarikçi’nin sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır. Ancak Tedarikçi tarafından kabul edilen Teklif Formu, yapılacak işin Tedarikçi tarafından YANMAR’a garantisi niteliğindedir. Tedarikçi, söz konusu Formu YANMAR’a ilettikten ve her halükarda bu formun MÜŞTERİ tarafından onaylanmasından sonra işbu formda yer alan bilgileri, hizmet ve teklif detaylarını değiştiremez, geri alamaz, yok sayamaz.

7.5.4. MÜŞTERİ’nin Teklif Formu’nu değiştirerek onaylamak istemesi halinde; Teklif Formu yeni bir Talep Formu niteliğini alacak ve işbu onay süreci yeniden işlemeye başlayacaktır.

7.6. İLANLAR

7.6.1. Sanal Mağaza aracılığıyla hizmet veren Tedarikçi, MÜŞTERİ’ye tahsis etmek istediği Makina/Ekipmanlara ilişkin İlanlar hazırlayarak bunları Sanal Mağazasında yayımlayacak ve ilgili İlanların güncelliğinden, İlanda yer verilen Makina/Ekipman’a, donanıma ilişkin bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden münhasıran sorumlu olacaktır.

7.6.2. MÜŞTERİ’nin Sanal Mağazalar’da yer alan/listelenen İlanlar arasından talebine uygun ve dilediği hizmete ilişkin şartları taşıyan bir İlanı bulması durumunda MÜŞTERİ, ilan bilgilerini görüntüleyerek ve YANMAR Satış Ekibi ile iletişime geçerek teklif alma sürecini başlatacaktır.

7.6.3. Portal’da yer alan İlanlar ve İlanlarda yer verilen bilgiler Tedarikçi tarafından düzenlenmekte ve sağlanmakta olup; YANMAR’ın İlanlarda yer alan Makina/Ekipman bilgilerinin doğruluğunu yahut İlanların güncelliğini kontrol etme gibi herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ’nin işbu husus sebebiyle YANMAR’dan herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.

7.6.4. YANMAR’ın Portal’ın amacına ve Portal kullanım koşul ve esaslarına yahut hukuka aykırı faaliyet gösteren, İlanlarda yayımlayan Tedarikçi’nin yayımlamış olduğu herhangi bir İlanı kaldırma yahut Sanal Mağazasını kapatma hakkı saklıdır. İşbu hususa ilişkin MÜŞTERİ’nin YANMAR’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır. 

7.7. SİPARİŞ

7.7.1. Tedarikçi tarafından hazırlanan ve YANMAR aracılığı ile MÜŞTERİ’nin onayına sunulan Teklif Formu’nun MÜŞTERİ’den gelen onay neticesinde; Makina/Ekipman ve/veya hizmet tedarikine yönelik işin standartlarının, hacminin, teslim tarihinin, birim fiyatının, koşul ve sair şartlarının belirlendiği ve tarafların uymakla yükümlü olduğu ilişkiyi ifade etmektedir.

7.7.2. YANMAR her ne kadar sözleşmesel olarak MÜŞTERİ’den ve Tedarikçilerden bu yönde bir taahhüt almakta ise de MÜŞTERİ ve Tedarikçi’nin sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır. YANMAR’ın, Portalın faaliyeti kapsamındaki nihai amacı, MÜŞTERİ ve Tedarikçi’yi Teklif Formundaki bilgilere uygun şekilde oluşturulmuş Sipariş ilişkisi kapsamında Makina/Ekipman ve/veya hizmetin ifası için uzlaştırmaktır.

7.7.3. MÜŞTERİ’nin Teklif Formu’nu onaylaması halinde Teklif Formu uyarınca oluşturulacak Sipariş ilişkisinde yer alan hizmet kapsamı ve ödemeye ilişkin bilgiler bağlayıcı nitelikte olup, MÜŞTERİ hizmet bedeli ödeme yükümlülüğünün olduğunu ve ancak işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde ödemenin gerçekleşmesi halinde hizmetin ifasını talep edebileceğini kabul ve taahhüt eder.

8. YASAL DELİLLER

MÜŞTERİ işbu Sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda YANMAR defter, belge ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu ve Taraflar arasındaki e-posta yazışmalarının da aynı şekil ve nitelikte delil kabul edileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde aynı zamanda bir delil sözleşmesi hükmündedir.

9. TEKNİK AKSAKLIKLAR

9.1. Taraflardan Kaynaklanan Teknik Aksaklık. Taraflardan birinin ya da ikisinin çalışma imkânını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen teknik aksaklıklar olması halinde, teknik aksaklığa maruz kalan taraf diğer tarafa derhal durumu bildirecek ve teknik aksaklığın giderilmesini temin amacıyla taraflar gerekli her türlü tedbiri alacaktır. Teknik aksaklığın giderilmemesi halinde 10. maddeye göre tarafların fesih hakkı saklıdır.

9.2. Makine/Ekipman veya Hizmet Tedariki Sürecinde İşin Mahiyetinden Kaynaklanan Teknik Aksaklık. Teklif Formunda kararlaştırılan hizmet kapsamında yer almayan bir durum tespit edildiğinde hizmet derhal durdurulacaktır. MÜŞTERİ, YANMAR’ın yazılı onayını almaksızın Teklif Formunda kararlaştırılan hizmet dışında ek bir müdahale yaptıramaz, yapılmasını teklif edemez. Tedarikçi veya Operatörü, ek müdahale için hizmet vermeye zorlanmayacaktır. Ancak, MÜŞTERİ’nin ek müdahale talep ettiğini yazılı olarak beyan etmesi halinde bu beyan Talep Formu mahiyetinde işlem görecektir. Tedarikçi’nin bu ek müdahale talebini kabul etmesi halinde; problemin, hizmet için tedarik edilen Makine/Ekipman vasıtasıyla yerinde müdahale ile giderilebileceği, bu müdahalenin ek bir çalışma izni gerektirmemesi, mahiyeti ile ilgili çalışma sahası içerisinde bilgilendirilmesi gereken resmi ve özel kurum ya da şahıs bulunmaması, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması ve Operatörün ek müdahaleye konu işi yapmakta yeterli olduğunu gösterir belgeler ve sair evrakların bulundurulması ve ek müdahalenin mevzuat kapsamında yasaklanmış olmaması; sit alanları, tarihi/antik eser keşfedilmesi, kamu hizmetinde kullanılan herhangi bir yapı, cisim veya sisteme zarar verilmemesi şartıyla YANMAR, Tedarikçi ile MÜŞTERİ arasında yeni bir Sipariş olarak değerlendirilecek ek müdahale için onay verebilir. MÜŞTERİ’nin ek müdahale bedelini YANMAR’ın yukarıda belirtilen banka hesabına ödemesi ile, YANMAR ile MÜŞTERİ arasında yeni bir Sipariş oluşturulmuş olacak ve bu Sipariş için işbu Sözleşeme hükümleri geçerli olacaktır. YANMAR hiçbir aşama veya durumda ek müdahaleden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

9.3. Makine/Ekipman veya hizmet tedariki sürecinde işin mahiyetinden kaynaklanan teknik aksaklığın, ek bir müdahale ile giderilemeyeceğinin anlaşılması veya YANMAR’ın MÜŞTERİ’nin ek müdahale talebine onay vermemesi halinde TEDARİKÇİ, Teklif Formu kapsamında yer almayan herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. Böyle bir durumda, YANMAR, problemin giderilmesi ve ek müdahale için Makine/Ekipman veya hizmet tedarikinin sağlanması hususunda, MÜŞTERİ’ni talebi çerçevesinde Portal’daki en uygun tedarikçi ile MÜŞTERİ’yi eşleştirecektir. Böylece, MÜŞTERİ ile YANMAR arasında işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde yeni bir Sipariş oluşturulmuş olacaktır. Portal kapsamında uygulanacak kullanım sistematiği münhasıran YANMAR tarafından belirlenecek olup söz konusu bu sistematik işbu Sözleşmenin 1 numaralı ekinde (EK-1: Portal Kullanım Sistematiği) ayrıca belirtilmiştir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifasının Taraflardan birine veya her iki Tarafa da yüklenemeyen haller nedeniyle tamamen imkansızlaşması halinde, yükümlülüğünü yerine getiremeyecek Taraf, deprem, yangın, sel baskını vb. doğal/tabii afetler ile seferberlik ve/veya savaş ilanı, genel grev, salgın hastalık, toplumsal olaylar gibi mücbir sebep sayılacak hallerin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç 5 gün içerisinde iddiasını ispatlayacak belgeleri de eklemek suretiyle mücbir sebep halini ve bu nedenle ifanın imkansızlaştığını diğer Tarafa yazılı olarak bildirecektir. İfa imkansızlığının 30 günden fazla sürmesi halinde Sözleşme kendiliğinden ve tazminatsız olarak sona erecektir. Şöyle ki; ifa imkânsızlığını mücbir sebeplerden kaynaklanmayan bir sebep ile gideremeyen Taraf diğer Tarafın maruz kaldığı her türlü zarar ve kar kaybını tazmin ile yükümlüdür.

10.2. Taraflardan biri için ifasının kısmen imkânsızlığının ortaya çıkması durumunda, mücbir sebepten etkilenmeyen yükümlülüklerin ifasına devam olunur. Bu halde Sözleşmenin devamı Taraflar açısından Sözleşmeden beklenen faydayı sağlamayacak ise Taraflar karşılıklı mutabakat ile Sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerli olacak ve ihtilafların halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

12. HABERLEŞME VE TEBLİGAT

12.1. Taraflar arasındaki her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Taraflar, sadece fiyat ve genel kondisyon değişikliklerinin ve siparişlerin e-posta yoluyla gönderileceğini ve bunun hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğurmasını kabul etmişlerdir

12.2. Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, Sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

13. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

13.1. Taraflardan her biri diğer taraf hakkında bu Sözleşme ile ilgili ve /veya Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla bilinenler dışındaki, taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler.

13.2. Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşme uyarınca her iki Taraf, gerek kendi topladıkları gerek ise Sözleşme’nin ifası sırasında karşı Taraftan edindikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun olarak işleyeceklerini, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve kişisel verilerinin korunması hakkına saygılı olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü veriyi ifade etmekte olup Taraflar arasında aralarındaki Sözleşme uyarınca herhangi bir kişisel veri paylaşımı olması halinde, Taraflar kendisi ile paylaşılan bahse konu kişisel verilerin veri güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4. Tarafların birbirlerinden edindikleri kişisel veriler, sadece işbu Sözleşmenin ifası amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir. Taraflardan birinin bu yükümlülüğe aykırı olarak kişisel verileri amacı dışında kullanması halinde, amaç dışı kullanım sebebiyle karşı Tarafta oluşacak olan her türlü zarardan işbu maddeye aykırı davranan Taraf sorumlu olacaktır.

13.5. MÜŞTERİ, YANMAR’a sağladığı kişisel verilerin ve sair bilgilerin işbu Sözleşmenin, Hizmet Tedariki Katılım Sözleşmesi’nin ve Üyelik Sözleşmesi’nin ifa edilmesi amacı ve sair yasal yükümlülükleri ile sınırlı kalmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

13.6. MÜŞTERİ, Makina Ekipman Kullanım Sözleşmesi uyarınca ve doğrudan Tedarikçi ile iletişimi sonucunda paylaştığı ve Tedarikçi’ye temin ettiği her türlü kişisel verilerin ve gizli bilgilerin güvenliğinden tek başına sorumlu olup bahse konu verilerin ve gizli bilgilerin güvenliğinin sağlanamaması, işbu Sözleşmenin ifası amacında kullanılması veya herhangi bir üçüncü kişi ile hukuka aykırı olarak paylaşılması durumunda YANMAR’ın herhangi bir hukuki yükümlülüğü olmadığını ve zarar taleplerini doğrudan Tedarikçi’ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. GENEL HÜKÜMLER

14.1. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin MÜŞTERİ tarafından bir defa veya müteaddit defalar ihlali halinde YANMAR’ın sessiz kalması ve yasal haklarını kullanmaması, diğer ihlal hallerinde de YANMAR’ın bu haklarını kullanmaktan feragat ettiği manasına gelmeyecektir.

14.2. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, Sözleşmenin diğer sair hükümlerinin geçerliliğine de halel getirmez. Taraflar geçersiz olan Sözleşme hükmü için söz konusu maddenin anlam ve iktisadi kapsamına ters düşmeyen, yakın bir amaca hizmet eden ve kanuni düzenlemelere aykırı olmayan başka bir hükmün geçerliliği hususunda anlaşacaklardır.

14.3. MÜŞTERİ, e-posta yolu ile yaptığı irade açıklamalarının geçerliliğine, kendi iradesine yansıttığını ve bunların yazılı delil olarak kendisini bağladığını kabul eder.

14.4. MÜŞTERİ, hakkında iflas muamelelerinin başlaması halinde durumu derhal yazılı ve iadeli taahhütlü olarak YANMAR’a bildirmekle yükümlüdür. İflas, tasfiye veya buna benzer oluşumlar ile ilgili prosedürlerin başlaması veya başlama ihtimali nedeni ile MÜŞTERİ taahhütlerini zamanında teslim edilememe tehlikesinin belirmesi halinde YANMAR, MÜŞTERİ’nin vadesi gelmemiş borçlarını da tahsil etmek ve varsa vadesinden önce cari hesabından kesmek ve hakkına sahiptir.

14.5. MÜŞTERİ Sözleşme hükümlerini okuduğunu, Sözleşme’de yer alan her bir maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduğunu, hükümlerini aynen yerine getireceğini, beyanlarının doğruluğunu gayri-kabili rücu surette kabul ve taahhüt eder.

15. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

15.1. Kural olarak işbu Sözleşme, onaylanarak kabul edilen Teklif Formu’nda talep edilen tahsis süresinin sonunda kendiliğinden sona erer. Tahsis bedelinin ödenmesi, meydana gelen zarar veya ayıpların tespit ve tazmini, gizlilik ile ilgili madde ve hükümler ve sair mevzuatta emredici olarak düzenlenen hususlar Sözleşmenin feshinden bağımsız olarak geçerliliğini sürdürecektir.

15.2. Taraflar arasındaki işbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde YANMAR tarafından zaman ve süre göz etmeksizin, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilir. Şu kadar ki fesih ihbarı karşı tarafa ulaştığı andan itibaren 5 gün sonra yürürlüğe girecektir.

15.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi, Sözleşme’nin Taraflar’dan herhangi biri tarafından herhangi bir nedenle fesih edilmesi veya Sözleşme’nin herhangi bir nedenle münfesih olması durumunda işbu madde ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması başlıklı 13. madde Taraflar arasında aynen geçerli ve yürürlükte kalmaya veya hukuken bağlayıcı olmaya devam edecektir.

16. YÜRÜRLÜK

MÜŞTERİ, Portal üzerinde, sözleşme konusunu oluşturan tüm hizmetlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin esaslı bilgileri okuyup talep etmiş olduğu hizmet hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda tahsis ve hizmet tedariki sağlanmasına ilişkin elektronik ortamda onay verdiğini kabul ve beyan eder. İnternet Sitesinden hizmet satın alan kişi yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, onay vermiş sayılır.